Kraft i samarbetet mellan Chalmers och Volvo Cars

Ordning och reda, handlingsutrymme, kraft och ett samarbete där ny mark bryts. Så beskrivs det strategiska partnerskapet mellan Chalmers och Volvo Cars, som pågått sedan 2013.

Chalmers och Volvo Cars har ett välfungerande partnerskap som omfattar samverkan i såväl forskning som utbildningsfrågor. Men inte bara det. Samarbetet innebär också att parterna kan ta ut en gemensam riktning mot framtida utmaningar.

Två gånger per år träffas representanter ur Volvo Cars ledning och Chalmers rektor för att diskutera gemensamma prioriteringar. Varje kvartal träffas en styrgrupp, och däremellan hålls koordineringsmöten. På så sätt byggs samarbetet mellan parterna på alla nivåer. Genom partnerskapet utvidgas samarbetet; fler institutioner, avdelningar, centrum och individer involveras, och nya satsningar – som exempelvis Chalmers satsning på AI-centrumet CHAIR – kan omedelbart inkorporeras.

Parterna uppdaterar framtidens ingenjörsutbildningar tillsammans. Volvo Cars lyfter kommande kompetensbehov, och utbildningarna utvecklas fortlöpande. Resultatet blir studenter med efterfrågade kunskaper. Sistaårseleverna erbjuds ofta att göra examensarbete hos Volvo Cars, som i sin tur får möjlighet att därigenom presentera sitt bolag. Många studenter rekryteras sedan till bolaget, som ser ett ständigt inflöde av ny kompetens som en nödvändighet – och Chalmersstudenterna som mycket väl förberedda för arbetslivet. Utbildningssamarbetet sträcker sig även utomlands, då Chalmers och Volvokoncernen tillsammans samarbetar med UC Berkeley i USA.

I partnerskapet är naturligtvis också forskning en viktig del, med fokus bland annat på stärkt konkurrenskraft och minskad klimatpåverkan. Forskningssamarbeten som annars hade haft svårt att komma till stånd byggs upp, och ett 30-tal industridoktorander, varav cirka hälften sitter i Chalmers lokaler, arbetar ständigt i olika projekt. Partnerskapet erbjuder också möjlighet till personalmobilitet, vilket ofta innebär att Chalmers forskare arbetar en del av sin tid på plats hos Volvo Cars.

Den styrka som Volvo Cars och Chalmers gemensamt besitter är värdefull när det gäller exempelvis att söka EU-projekt. Ett exempel på lyckat samarbete är Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL, som blir verklighet tack vare partnerskapets kraft.

Volvo Cars samarbetar med flera lärosäten. Men partnerskapet med Chalmers är betydligt mer omfattande, och Chalmers därmed den viktigaste akademiska samarbetsparten.

I juni 2020 förnyades partnerskapet mellan Chalmers och Volvo Cars. Framtida gemensamma forskningsområden innefattar bland annat elektrifiering och automation. Läs mer om det förnyade avtalet här.

Sidansvarig Publicerad: må 14 dec 2020.