VirtualCities

Virtuella städer / Virtual cities

​Utmaningar

Som en konsekvens av en ökande globaliseringen, av migration, urbanisering och ekonomisk tillväxt, har våra samhällen idag många utmaningar att hantera. Utmaningarna kan ofta kan relateras till begränsad tillgång till energi och naturtillgångar, och de växer i takt med ökad migration och urbanisering. I vår strävan att utveckla hållbara städer kan hjälp till problemlösning många gånger hittas i och utvecklas genom teknologiska lösningar. Smarta, teknologiska lösningar kan underlätta en ansvarsfull användning av begränsade resurser och skapa utrymme för kreativitet, kulturuttryck och innovation i processen.

Den snabba utvecklingen av digitala verktyg och processer för med sig spännande och långtgående möjligheter i skapandet av hållbar byggnation och formgivning . Med digital hjälp kan vi skapa simuleringsmöjligheter för olika utföranden och scenarier, där simuleringarna visas i virtuella miljöer. Verktygen och processerna vidareutvecklas löpande, för att nå högre nivåer av sofistikering och att optimeras för ökade möjligheter att minimera våra miljömässiga avtryck och att maximera nyttan av funktion och form.

Inom vårt profilområde Virtual cities (Virtuella städer) utforskas användningen av digitala verktyg som hjälp vid skapandet av framtida hållbara städer. Arbetet inkluderar användandet av simuleringsfunktioner, modellutveckling, optimering, visualisering och ljudsimulering. Tillsammans ska dessa funktioner ge möjlighet att skapa en virtuell miljö, i vilken alternativa utföranden kan jämföras, byggnationsrocesser kan simuleras och utvärderas, och hela den komplexa planeringen av stadsmiljöer kan visualiseras, för att ge stöd för formgivare, beslutsfattare och allmänheten i processen mot att fatta väl underbyggda och hållbara stadsutvecklingsbeslut.

Aktiva områden

Profilområdet Virtual Cities är indelat i fyra delar, där vardera delområde aktivt utforskar olika virtualiseringsaspekter av formgivning och byggnation av stadsmiljöer. Dessa områden är:

Computational design, (engelskspråkig sida).
Intelligence and automation, (engelskspråkig sida).
Simulation and optimization, (engelskspråkig sida).
Visualisation and auralization, (engelskspråkig sida).

Visionen om hållbara samhällen ställer höga krav på hur vi utformar vår byggda miljö. Centrala utmaningar är begränsad tillgång till energi och andra resurser, en snabbt ökande global urbanisering och behovet av smarta och hållbara infrastrukturer för transport och kommunikation.

Inom profilområdet Virtuella städer har vi antagit utmaningen att utveckla ett virtuellt verktyg som ska underlätta den fortsatta utvecklingen mot mer hållbara samhällen — VirtualCity@Chalmers. Verktyget är tänkt att genom simulering möjliggöra en förenkling av planering och utvärdering av den fortsatta utvecklingen och byggnationen av våra samhällen.

Är du intresserad av att läsa mer om vårt projekt VirtualCity@Chalmers, kan du också gå till projektets hemsida: virtualcity.chalmers.se

Profilledare

Publicerad: fr 20 apr 2018.