Profilområden

Styrkeområde Building Futures består av följande fyra tematiska profilområden som summeras nedan:
Ansvarsfull resursanvändning, Framtida städer, Hållbara infrastrukturer och Virtuella städer.

Ansvarsfull resursanvändning

En stor del av samhällets material- och energiflöden hör till samhällsbyggandet. Strategier, smarta system och policies för resurssnåla materialflöden är därför nyckelfaktorer för att nå ett mer hållbart samhällsbyggande.

Hållbar stadsutveckling

Världens städer tillhör människans mest komplexa skapelser. De speglar varje tids syn på sociala relationer, tillgänglighet, sysselsättning och kulturella uttryck – och de är i ständig förändring. På så vis skapas den dynamik som både är och utvecklar våra samhällen.

Resilienta infrastrukturer

Genom infrastrukturer utformas och styrs samhällets flöden av människor, information och tankar, material och energi. Effektivt och innovativt utformade system av infrastrukturer är en förutsättning för hållbar samhällsutveckling.
Kontakt: Bijan Adl-Zarrabi, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik/Byggnadsteknologi

Virtuella städer

Visionen om ett hållbart samhälle ställer höga krav på hur vi utformar den byggda miljön med dess tekniska strukturer och system, och hur vi utvecklar hållbara produktionsmetoder för att förverkliga dem.
Centrala utmaningar är begränsad tillgång till energi och resurser, snabbt ökande global urbanisering och behovet av smarta och hållbara infrastrukturer för transport och kommunikation.
 
Samtidigt sker en snabb utveckling av digitala verktyg och processer som medför spännande och långtgående möjligheter för hållbar design, där beslutsalternativ snabbt kan simuleras och jämföras. Detta gäller såväl samhällsbyggandets komplexa designprocesser där flera professioner bidrar med olika kunskaper mot gemensamma mål, som enskilda människors val där snabba återkopplingar kan stödja mer effektiva och hållbara val för samhället som helhet.
 
Inom profilen Virtuella städer utvecklar och undersöker vi beräkningsbaserade gränssnitt, verktyg och processer för framtidens arkitektur och samhällsbyggnad.

Publicerad: fr 18 mar 2016. Ändrad: fr 01 sep 2017