Samarbete med Rise accelererar samhällsnyttan

Stärkt kompetens genom samarbete och kunskapsöverföring, ökad konkurrenskraft och acceleration av nyttiggörandet – från forskning till samhällsnytta. Det är i fokus när Chalmers och Rise samarbetar.

Chalmers och det statliga forskningsinstitutet Rise, Research Institutes of Sweden, ingick 2019 ett så kallat strategiskt partnerskap. Grundstommen i partnerskapet är samarbete på alla nivåer: från högsta ledningsnivå till den enskilde forskaren, vilket ger såväl tyngd som möjligheter.

Chalmers och Rise har sedan tidigare mycket samarbete, bland annat genom gemensamma infrastrukturer, demomiljöer och labb. Men var för sig har parterna också dyrbar utrustning, som exempelvis mycket avancerade mikroskop, och partnerskapet gör det enklare att samverka kring utrustning och därigenom spara resurser. Samarbetet öppnar också upp för personalmobilitet, där anställda hos parterna kan arbeta i varandras miljöer för ökad förståelse och utbyte av kunskaper och idéer.

Ökad globalisering har gjort det viktigare att bli konkurrenskraftig även på internationell nivå. Samverkan kan öka de båda parters konkurrenskraft. Chalmers står för excellens i forskning, medan Rise i större utsträckning står för den industrinära kontakten. Det gör det möjligt att snabba på takten med vilken forskning kan utvecklas till produkter eller tjänster i samhället.

Initialt har det strategiska partnerskapet fokuserat på initiativ kopplade till produktion, nanoteknologi och materialvetenskap. Men parterna har även beröringspunkter inom områden som transport, hälsa, informations- och kommunikationsteknologi, energi och samhällsbyggnad.

Chalmers och Rise samarbetar också i processer för att söka forskningsfinansiering. Tillsammans blir parterna starkare och kan därför attrahera medel till gemensamma projekt. Ett gemensamt mål är också att öka antalet vetenskapliga publikationer.

Även om tyngdpunkten ligger på forskning och innovation, pågår även samverkan inom utbildning. Främst fokuserar parterna på att kunna erbjuda Chalmers studenter examensarbeten eller andra projektarbeten hos Rise, och därmed få utökat utbyte med industrin. Detta ger ny kunskapsutveckling, och för studenterna innebär det också etablerade kontakter av värde när de kommer ut på arbetsmarknaden. Samverkan kan också leda till fler praktiska, tillämpade moment i grundutbildningen.

Sidansvarig Publicerad: to 03 jun 2021.