Syntolkning: Filip Johnsson

Hallå där Filip Johnsson ...

​... Professor i uthålliga energisystem vid avdelningen för energiteknik, som är i Almedalen för att diskutera klimat- och energifrågor tillsammans med akademi, näringsliv och politiker.
–  Det är intressant och givande. Häromdan medverkade jag på en debatt, arrangerad av Nordic Energy Research, om Norden som världens smartaste energisystem. Vi som diskuterade var ganska överens om att  Norden har gynnsamma förutsättningar för att bli världens smartaste energisystem, säger Filip Johnsson.

Sverige har som målsättning att uppnått netto nollutsläpp av växthusgaser till år 2045. Inom EU är målet att år 2050 ha minskat växthusgasutsläppen med 85 procent. För att klara av detta krävs en mängd åtgärder och tekniska lösningar. Sverige och Norden har mycket gynnsamma förutsättningar för förnybar energi med vattenkraft och mycket bra lägen för vindkraft. En annan teknik som behövs är CCS-tekniken, som handlar om att att avskilja och lagra koldioxid.

 Upplever du att det nu åter blivit ett uppsving för CCS-tekniken?
–  Ja, det får man nog säga. Det framstår som ganska klart att den är en av flera åtgärder för att den energiintensiva industrin ska kunna minska koldioxidutsläppen till noll eller nära noll. Till exempel behövs tekniken för att cementindustrin ska nå dit. Så CCS-tekniken är svår att gå förbi om man vill nå klimatmålen.

 Vad är knäckfrågan?
–  Det är hur kapitalintensiva tekniker som CCS ska finansieras. Det är alltså inte så mycket ett teknikproblem som ett finansieringsproblem. Sedan behövs det forskning för att förbättra tekniken och få fram nya innovationer som kan sänka kostnaden. För detta behövs nya samarbetsformer mellan stat, näringsliv och den finansiella sektorn för att finansiera CCS och andra kapitalintensiva tekniker, och är något vi studerar i projektet Mistra Carbon Exit. I projektet har vi bland annat med Danske Bank som bidrar med viktigt kunnande om finansieringsmöjligheter.

Filip Johnsson är en av initiativtagarna till ett forskningsprogram inom Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra. Ett stort antal universitet, högskolor, industrier och organisationer ska genomföra en sektorsövergripande analys av hur utsläppen från bostäder, transporter och transportinfrastruktur kan minskas för att möta svenska utsläppsmål. 

Text: Ann-Christine Nordin

Läs mer om Mistra Carbon Exit:

Publicerad: fr 03 aug 2018.