Forskning

Pågående forskningsprojekt


Bio-blend prototyptest

Projekttyp: Demonstrationsprojekt

Bio-blend är ett system som behandlar matavfall och kan installeras under en vanlig diskbänk. Syftet är att öka insamlingen av biologiskt avfall som kan användas till kompost eller biogasproduktion. Sensorer i systemet skickar information till ett webbsidan var användaren kan se hur mycket matavfall har sorterats och dessa miljöpåverkan. Projektet har två huvudmål: undersöka möjliga fördelar av att ha en biogasanläggning integrerad i huset och att bättre förstå användarupplevelsen av att har en matkvarn i diskbänken för att sortera matavfallet. Projektet kommer att genomföra verkliga tester av prototypen, utvärdera olika användningsscenarier för matavfallet och utveckla konceptförslag för gränssnittet.

Projektansvarig: Isabel Ordonez


Byggnadsintegrerade solceller/ Building-integrated photovoltaics
Projekttyp: Utvärderingsprojekt

Solceller har länge varit av intresse för HSB Living Lab och nu görs ett projekt för att realisera detta med byggnadsintegrerade solceller. Projektets mål är att installera solceller på fasaden och på taket på HSB Living Lab. Projektet innefattar både själva installationen av solcellerna och vidare forskning och utvärdering av solcellerna och dess prestanda efter montering. Forskningen är finansierad av Chalmers styrkeområde energi som en del av projektet "Evaluation of a million program building renovation to passive house with building integrated PV roof and façade". Tre olika solcellsanläggningar ska installeras och jämföras, både på taket och på fasaden med olika typer av solceller. Data från den producerade solelen ska göras tillgänglig i husets databas och eventuellt visualiseras för de boende.

Projektansvarig: Filippa Borg, Göteborg Energi


Den klimatsmarta lägenheten / The climate smart apartment
Projekttyp: Vetenskapligt forskningsprojekt, Utvecklingsprojekt, Utvärderingsprojekt, Demonstrationsprojekt,
Samskapande workshop

Projektet tar sitt avstamp i en studie som visat att moderna bostadsrättslägenheter byggs om i högre grad än väntat vilket leder till högre klimatpåverkan än vid något som borde vara normalt inre underhåll. Ombyggnaderna drivs av slitage av material och utrustning som byggts in, av uppfattade brister i planlösningen, önskan om att personifiera och av att man behöver disponera ytan på annat sätt, bland annat för fler sovrum. Studien pekar även på att en del ombyggnader drivs av lösningar som tagits fram för att uppnå tillgänglighetsnormerna. Syftet med det här projektet är att undersöka möjligheter till en mer klimatsmart design av bostäder, vilka underlättar för de boende att anpassa, bygga om och renovera men med minskade materialflöden och klimatpåverkan. Målet är ett antal nyckelvärden kopplat till design av olika lösningar i bostäder med koppling till minskade materialflöden och klimatpåverkan.

Projektansvarig: Paula Femenias


Framtidens tvättstuga /
The Future of the Laundry
Projekttyp: Vetenskapligt forskningsprojekt

Mänskligt beteende i tvättstugor orsakar storskaligt slöseri med textil, vatten och el, samt undvikbara utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar. Samtidigt baseras modeller av konsumenters tvättbeteende ofta på otillförlitlig självrapportering. Detta projekt syftar till att förbättra miljöprestanda med att eliminera osäkerheten i befintliga miljösystemanalyser, samt att undersöka hur man förbättra konsumentbeteendet i tvättstugor. De boendes befintliga beteende kommer att kartläggas och beteendeförändringar studeras genom interventionsstudier.  Projektet kommer att ge värdefullt underlag för policyanalytiker, ingenjörer och stadsplanerare som vill designa, bygga eller inreda mer hållbara bostäder eller förbättra miljöprestandan av klädeslivscykeln.

Projektansvarig: Gregory Peters

Front-End & Back-End-utveckling av PET-gränssnitt – ett nytt verktyg för framtida intelligenta energisystem i bostäder
Projekttyp: Utvecklingssprojekt

Införandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i energinät, bostäder och vardagliga apparater kommer att ge nya möjligheter för energileverans, -konsumtion och främst gränssnittet däremellan. Uppkopplingen är utgångspunkten för PET-projektet som finansieras av HSB Living Labs Forskningsfond och har som syfte är att utveckla ett front-end-gränssnitt, "Personlig Energy Threshold (PET)", för att få användarna mera aktivt engagera sig i sin energianvändning genom att sätta upp egna mål och gränser. Detta helt nya verktyg kommer inte bara att integrera med realtidsdata på energiproduktion och energiförbrukning och därmed göra det möjligt för slutanvändarna i sina hem att aktivt bidra till att kapa energitoppar genom att erbjuda alternativ för att hantera och disponera det egna energibehovet på ett mera hållbart sätt, t.ex. genom att matcha tillgänglighet och efterfrågan.

Projektansvarig: Ulrike Rahe

Mer genom mindre – Slutanvändarnas roll i framtidens intelligenta energinät
Projekttyp: Vetenskapligt forskningsprojekt

Syftet med projektet som finansieras genom samarbetsavtalet med Göteborg Energi är att undersöka hur produkter och tjänster kan möjliggöra för boende att tillfredsställa sina energirelaterade behov i ett framtida smart energinät (inkluderande både fjärrvärme och el) med så liten miljöpåverkan som möjligt utan att reducera sin livskvalitet. Projektet tar sin utgångspunkt i människors nuvarande vanor och praktiker (baserat på studier i redan genomförda More by Less) och förväntade teknikutveckling (undersöks i det här projektet i en mixed metod approach). Utifrån det kommer det byggas scenarios som dels beskriver hur människor skulle kunna leva mera energisnålt. Forskningsplattformen som nyttjas är HSB Living Lab.

Projektansvarig: Ulrike Rahe
 

Publicerad: on 28 mar 2018.