Byggkranar över hustak.

Styrkeområden under utveckling

​Under 2019 undersöker vi möjligheterna att starta nya styrkeområden inom Teknik för hälsa, och Hållbara städer.

Health Engineering (Teknik för hälsa)

Vår ambition är att mobilisera en bred grupp av sakkunniga från olika vetenskapliga och tekniska discipliner på Chalmers, för att gemensamt medverka till att lösa några av de globala utmaningar som finns inom området hälsa. I processen kommer vi aktivt engagera och samarbeta med externa partners och intressenter.
 
Processen hittills
Över 200 Chalmers fakultetsmedlemmar från 12 olika avdelningar har uttryckt intresse för att medverka till det nya styrkeområdet. Under 2018 höll vi intervjuer, genomförde enkäter och engagerade oss i dialog med fakultetsmedlemmar såväl som strategiska externa samarbetspartners. I processen bildade vi fem "utmaningskluster" och utsåg klusterledare:
•    Digitalisering, big data och artificiell intelligens: Rebecka Jörnsten MV och Robert Feldt CSE
•    Bakterier, infektioner och antibiotika: Marie Strid ACE och Fredrik Westerlund BIO
•    Medicinteknik: Mikael Persson E2, Hana Dobsicek Trefna E2, Fredrik Höök BIO, Torbjörn Lundh MV
•    Förebyggande, livsstil och ergonomi för hållbar hälsa: Cecilia Berlin IMS och Rikard Landberg BIO
•    Hälso- och vårdhantering: Andreas Hellström TME och Marie Strid ACE
 
Målet är att definiera profilområden för det nya styrkeområdet. Alla forskare, oberoende av disciplin, är välkomna att delta i ett eller flera kluster. Om du är intresserad av att medverka i uppbyggnaden, vänligen kontakta klusterledare. Parallellt med den interna processen inhämtar vi även externa synpunkter angående relevansen kring de föreslagna klustren/profilområdena.
 
Vägen framåt
Under 2019 kommer vi att utveckla de slutgiltiga profilerna för det nya styrkeområdet. Detta genomförs i bred förankring av de personer som utsetts att leda klustren.
 
Kontakt
För eventuella allmänna frågor om det föreslagna styrkeområdet är du välkommen att kontakta docent Ann-Sofie Cans cans@chalmers.se. För mer specifika frågor kan du kontakta klusterledarna direkt.
 
Dokument
  Video Den 4 oktober 2018 inbjöds hela fakulteten till en workshop för att diskutera hur det nya styrkeområdet Teknik för hälsa skulle utformas. Mötet engagerade till många konkreta diskussioner och åsikter, som delvis fångades in med hjälp av mentimeter.
 

Liveable cities (Hållbara städer)

Våra städer och regioner upplever den största förändringen i historien. Utmaningar som digitalisering, klimat och demografiska förändringar, migration, biologisk mångfald och segregation har en dramatisk inverkan på hur vi lever, arbetar och använder våra resurser. Det krävs snabba åtgärder för att bygga hållbara lösningar och anpassa samhället utifrån vår planets begränsningar, och det behöver göras parallellt inom många dimensioner, i samförstånd. Levande städer är miljövänliga och socialt jämställda områden där mänskligheten kan frodas. För att uppnå hållbara städer behöver vi väsentligt förändra hur vi förstår, utformar, bygger och hanterar städer och regioner.

Under 2019 engagerar vi forskare från flera institutioner på Chalmers samt andra parter från akademi, näringsliv och offentlig sektor, i förberedelsearbetet för ett nytt styrkeområde inom "Hållbara städer". Målet är att skapa ett innovativt gränssnitt mellan samhälle, utbildning och forskning som analyserar och navigerar hållbar utveckling för våra städer och regioner.

En projektgrupp med representanter från olika institutioner har identifierat tre sammanhängande teman som utgör en struktur för forsknings- och innovationsverksamheten inom styrkeområde Hållbara städer.

Temat Omställning (City transition) handlar om nya systemiska tillvägagångssätt för att förklara förändringsprocesser och erbjuda lösningar för hållbar utveckling. Målsättningen är att bidra till ökad kunskap och handlingskraft genom utveckling av implementeringsstrategier, nya affärsmodeller, styrning och regelverk. Inom Stadsanalys (City Analysis) kommer konkreta och digitala plattformar att utvecklas för att lösa utmaningar inom stadsplanering och design. Verktygen inkluderar simuleringar som visualiserar effekterna av ingrepp och samverkan i städer, modellerar flöden av transporter och människor, luftkvalitet och ljudbilder. Stadsplanering (City Design) inriktar sig på boenden som är kostnadseffektiva, anpassningsbara, trivsamma och kreativa genom innovativ design och nya metoder för social integration och medborgarengagemang. Den förbinder det sociala perspektivet med det tekniska tillvägagångssättet, respekterar det lokala sammanhanget, biologisk mångfald och lyhördhet mot klimatförändringarna.

Projektgrupp
Liane Thuvander (projektledare), arkitektur och civilingenjör
Bernd Ketzler (projektkoordinator), Chalmers Industriteknik
Marco Adelfio, arkitektur och civilingenjör
Leonardo Rosado, arkitektur och civilingenjör
Jorge Gil, arkitektur och civilingenjör
Anders Logg, matematiska vetenskaper
Henrikke Baumann, Teknikledning och Ekonomi
Catharina Landström, Teknikledning och Ekonomi
John Holmberg, rymd, jord och miljö
Jan Pettersson, Göteborgs centrum för hållbar utveckling


För mer information vänligen kontakta:
Liane Thuvander, liane.thuvander@chalmers.se, projektledare.
Bernd Ketzler, ketzler@chalmers.se, projektkoordinator.

 
 

Publicerad: fr 07 jun 2019.