A. H. Lindfors stipendiefond

Stipendium för studerande eller utexaminerade skeppsbyggare vid Chalmers.
 
Alla Chalmerister som studerar det praktiska eller teoretiska skeppsbyggeriet är välkomna att ansöka ur fonden.
OBS! Gällande resestipendier kommer sådana endast godkännas för resor inom Sverige med iakttagande av rådande restriktioner! Tänk på att det även går att söka stipendier för inköp av litteratur etc.
Du skall dock vara född i Sverige, under 30 år och helst ha praktisk erfarenhet av skeppsbyggeri.

Ändamål: ”till de ynglingar, som ägna sig åt skeppsbyggeriyrkets praktiska utöfvande och utbilda sig såsom arbetsledare och verkmästare.” stipendiaten skall vara ”svensk född, ej öfver 30 år, hafva minst 18 månader praktiskt arbetat som arbetare med goda vitsord å skeppsvarv eller verkstad, där fartyg byggas, under minst ett år studerat vid Chalmers tekniska läroanstalts skeppsbyggeriafdelning”, ” hvarjämte sökande skall förbinda sig att under tolf månader efter stipendiets erhållande i Sverige eller utlandet praktiskt arbeta å fartygsbyggnad eller i pannverkstad såsom arbetare eller förman.” 

Om lämplig sökande, som ämnar utbilda sig till arbetsledare, icke förefinnes vid ansökningstidens utgång, må stipendium utdelas till sökande, som antingen:
a) för sin vidare utbildning ämnar arbeta å ritkontor eller därmed jämförlig avdelning vid skeppsvarv, i vilket fall stipendiaten skall förbinda sig att efter stipendiets erhållande under 12 månader arbeta å sådant kontor eller avdelning samt att vid utgången av denna tid inkomma med skriftlig redogörelseför sina rön och erfarenheter från arbetet under stipendieåret; eller
b) ämnar idka studier inom något speciellt område eller av något särskilt ämne, tillhörande det praktiska eller teoretiska skeppsbyggeriet, som vid den ifrågavarande tidpunkten är av särskilt intresse och vars studium kan komma vår skeppsbyggerinäring till nytta.

Sökande som tilldelats stipendium för ovan nämnda specialstudier behöver inte förbinda sig att arbeta ett helt år efter mottagande men måste återkomma med skriftlig rapport efter användande av stipendiet.

Då det ursprungliga huvudändamålet knappast är tillämpbart idag utlyses fonden, efter bedömning av Rickard Bensow, Professor på Avdelningen för marin teknik, främst mot det sekundära ändamålet i punkt (b) ovan. 


Ansökan:
Ansökningsperiod 5 februari - 19 mars, 2021.  
 
Ansökan sker genom elektronisk ansökningsblankett genom länken nedan/Apply by using link below:

http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=240&rmlang=SE

 
Till din ansökan skall du bilägga ett personligt brev som skall innehålla: 
  • Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet
  • Vad du praktiskt avser använda medlen till
  • Ansökt belopp och kostnadskalkyl
  • Vid vilken institution du är antagen och inom vilket program du läser, samt termin, eller när du utexaminerades
  • Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer) 
  • Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat  
 
För yttterligare information, kontakta:
 
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 
Utdelning 2019: En doktorand från institutionen för Maritima vetenskaper fick beviljat 15 000kr för en forskningsresa till Kiel för en fältstudie som skall öka kunskapen om fartygstrafikens miljöpåverkan. 

Utdelning 2018: Två doktorander och en student från Marin teknik delade på totalt 
43 947 kr för att åka på konferens, deltaga på doktorandkurs samt bekosta resor i samband med examensarbete. 

Utdelning 2017: Totalt delades 30 500 kr ut till sju stycken studenter från masterprogrammet Marinteknik för en studieresa till Asien (Kina och Sydkorea) med syftet att besöka världens största skeppsvarv. En av de sju studenterna tilldelades ytterligare 2 500 kr för att utveckla en konceptprototyp för kommersialisering av vågkraft.

Utdelning 2016: Adam Pluto tilldelades 26 000 kr för en forskningsstudie om segelbåtsskrov med fokus på förbättring av prestanda i vågigt vatten. De två studenterna Isac Edin och Karl Laanemets tilldelades bidrag om      7 000 kr vardera för att finansiera en studieresa till skeppsvarv i Kina och Sydkorea.
 
Utdelning 2015: De två studenterna Lisa Dahlström och Jennifer Ringsby tilldelades 21 274 kr vardera för att tillsammans utföra sitt examensarbete inom mastersprogrammet ”Naval Architecture and Ocean Engineering” vid University of Exeter i Pennyn, England om en ny typ av förankringslina för marint bruk. Mekaniska tester, numeriska simuleringar samt känslighetsanalys kommer att utföras med syftet att få en djupare förståelse för hur linan lever upp till de krav som finns samt vad som kan förbättras.
 
Utdelning 2014: 94 920 kr delades ut sammanlagt. Två studenter tilldelades 21 250 kr vardera för att utföra ett examensarbete i Bergen, Norge om ” Launch and recovery system for remotely operated vehicles” knutna till offshore-industrin. 17 420 kr utdelades till en student för att utföra sitt examensarbete om alternativ design av framdrivningssystem för fiskefartyg hos företaget NAVIS ehf i Reykjavik, Island. 35 000 kr delades ut genom donationsstipendierna till fem studenter, á 7000kr vardera. 
 
Utdelning 2013: 59 920 kr delades ut sammanlagt. Två studenter tilldelades 21 250 kr vardera för att utföra ett examensarbete i Bergen, Norge om ” Launch and recovery system for remotely operated vehicles” knutna till offshore-industrin. 17 420 kr utdelades till en student för att utföra sitt examensarbete om alternativ design av framdrivningssystem för fiskefartyg hos företaget NAVIS ehf i Reykjavik, Island.
 
 
 
 
Historik: På professor A H Lindfors sextifemårsdag erhöll han 2000 kr i insamlade gåvor från: forna arbets- och verkstadskamrater, från före detta elever, nu ute i praktisk verksamhet, samt från redare, verkstäder, assurancebolag och andra vänner för att upprätta en fond vid Chalmers år 1910. Fonden erhöll senare ytterligare tilläggsdonationer och en särskilt stor donation på hans 70-årsdag om 17 000 kr från varvsindustrin Götaverken.

Anders Henrik Lindfors föddes 1850 i Lund och var son till kyrkoherde, fil. dr, akademiadjunkt Johan Otto Lindfors och C.C.J. Forshaell. Han tog skeppsbyggmästarexamen i Göteborg 1874 och fortsatte studera maskinbyggnad i Stockholm. Han gjorde ett flertal studieresor runt Europa och till USA. Han arbetade på mekaniska verkstäder och skeppsbyggeriskolan i Göteborg och tog sig 1881 till USA och arbetade på ritkontor där. 1894 blev han lektor i skeppsbyggeri vid Chalmers och 1911 professor. Han pensionerades 1916.
 
Särskilda arbeten som märktes är 3 000-tons flytdockan för Eriksberg och 12 000-tons flytdockan för Götaverken. Han ritade en rad anläggningar, pumpar, kompressorer, torvmaskiner, sågverk, ångare, kranar och 12 fartyg vid Kockums, bland mycket annat. ”Att Göteborg blev ett centrum för skeppsbyggeri i Sverige torde till mycket stor del räknas som ett resultat av Lindfors verksamhet, hans auktoritet och hans lärarkapacitet”, skriver Gösta Bodman i sin Chalmersmatrikel.

-------------------------
Stiftelsen A. H. Lindfors´ stipendiefond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman, tel 031 772 27 33
 

Sidansvarig Publicerad: må 19 apr 2021.