Gerhard Hobohms minnesfond

Gerhard Hobohm, foto:gerhardhobohm.seStipendier för examensarbeten inom Ernströmgruppens intressesfär.

Stipendiet uppgår till 25 000 kr per examensarbete. 

 

Fondens ändamål: stipendier till studerande inom Ernströmsgruppens intressesfär

 

Fonden kan sökas av samtliga studenter som skriver ett examensarbete inom Ernströmgruppens intressesfär, ansökningar tas nu emot från alla institutioner på Chalmers.

Studenter är välkomna att kontakta Ernströmgruppen för att skriva sina examensarbeten tillsammans med företagen inom gruppen. Det är inget krav för detta för få stipendiet.

Läs mer om fonden och de föreslagna arbetena på:

www.gerhardhobohm.se

www.ernstrom.com
Ernströmgruppen var donatorns familjeföretag.

Läs mer om Ernströmgruppens affärsområden på deras hemsida:
http://ernstrom.com/

 
Ansökan:
Studenter ansöker om stipendiet via länken nedan:
 
Ansökan skall innehålla en kort beskrivning av examensarbetet.
När examensarbetet sedan är inlämnat och godkänt av din examinator skickas arbetet in i sin helhet.
Ansökan skall vara stiftelsen till handa senast 1:e maj 2020.
 
 
Kontakta avdelningen för byggnadsteknologi, på Bygg- och miljöteknik för mer information.
Angela Sasic Kalagasidis
angela.sasic@chalmers.se
eller
Birgitta Rorsman vid Ledningsstöd

birgitta.rorsman@chalmers.se  
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

031 - 772 27 33--------------------

Summary in english:

Scholarships for master thesis work within the "Ernströmgruppen" sphere of interest.

The scholarship amounts to 25 000 SEK per Thesis Work.


Students are welcome to contact Ernströmgruppen to write their thesis in cooperation with companies within the group. There is no requirement for this to get the scholarship.

Read more about the fund and the proposed works on:

www.gerhardhobohm.se

Ernströmgruppen was Gerhard Hobohms family company.
Learn more about Ernströmgruppens companys on their website:
http://ernstrom.com/

 

Students can apply for the scholarship through the link below:
http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=p219​


The application must include a brief description of your thesis.
When the thesis is approved by your examiner, you must send in the thesis to the fund.
Deadline for application is 1 May, 2020.


Contact the Department of Building Technology, the Civil and Environmental Engineering for more information.
Angela Sasic Kalagasidis
angela.sasic@chalmers.se

or


Birgitta Rorsman
birgitta.rorsman@chalmers.se 
031 - 772 27 33

-------------------


Utdelning 2019: Tre stycken studentarbeten fick dela på 75 000 kr , 25 000 kr per exjobb. Exjobben omfattade områden såsom användning av livcykelanalyser inom byggbranschen, återanvändning av material i nya konstruktioner samt användning av seismiska signaler vid upptäckandet av laviner. 
 Länk till mer information om stipendiaterna>>​​


Utdelning 2018: Fyra stycken studentarbeten fick dela på 120 000 kr, 30 000kr per exjobb som delades lika mellan pristagarna. Länk till mer information om stipendiaterna>>​


Utdelning 2017: Ida Frisell och Linnea Thörn fick dela på 30 000 kr för sitt examensarbete: Fiberarmerad skumbetong.
Emma Strömberg fick tilldelat 15 000 kr för sitt examensarbete: Implementation of Carpool in NewHouse Construction
 
Utdelning 2016:
Linn Nilsson, Petra Isaksson- 20.000kr (10.000 kr/person)
Miljövänliga och hållbara alternativ till återanvändning av betong - En studie om hantering av restbetong
 
Martin Anderssson, Jonas Barkander - 30.000kr (15.000 kr/person)
Carbon Efficiency in Residential Building Design: A Parametric Study Identifying Improvement Possibilities
 
Emil Poulsen, Viktoria Henriksson, Oscar Gillkvist  - 45.000 kr (15.000kr/person)
Accelerating timber architecture
Utdelning 2015: ingen utdelning.
 

Utdelning 2014: ingen utdelning.

 

Utdelning 2013: Två stycken studenter tilldelades 30 000 kr vardera, sammanlagt 60 0000 kr för sina examensarbeten ” Energy Efficient Design of Bus Terminals” och ”Air Infiltration through Building Entrances”, inom ramen för masterprogrammet Structural Engineering and Building Technology.

Historik: Den 1:e september 1988 överlämnade Ernströmgruppens verkställande direktör Bo Lerenius 150 000 kr till Chalmers, som bidrag till forskning och utvecklingsarbetet inom Högskolans sektion för väg och vattenbyggnad. Man önskade bilda en fond.

Direktören Gerhard Hobohm själv skulle deltaga i utdelningsnämnden tills vidare. Ernströmgruppen är ett familjeföretag som bildades 1918 och verkar bland annat inom byggmaterial. 

 

 

 
-------------------------
Stiftelsen Gerhard Hobohms minnesfond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman, tel 772 27 33
 

Publicerad: fr 25 sep 2020.