Hjalmar Granholms minnesfond

Ändamål: ”främja forskningen vid Chalmers tekniska högskolas sektion för väg- och vattenbyggnad – i första hand vid de institutioner och avdelningar, som närmast knyter an till Hjalmar Granholms forskningsfält”

 

Fonden riktar sig till forskare och forskarstuderande vid sektionen för väg-och vattenbyggnad, som idag återfinns vid institutionen för bygg-och miljöteknik. Profesor Hjalmar Granholms forskningsfält rörde sig inom: 

betongbyggnad, stål- och träbyggnad, husbyggnadsteknik och byggnadsstatik.


Ansökan:

Fonden utlyses på våren vartannat år (2020, 2022, 2024 osv).


Ansökningsperiod: Avvaktar utlysning. 

 

Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
 
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Motivering till hur stipendiet främjar forskningen inom nämnda områden
•Vad du praktiskt avser att använda stipendiet till
•Din avdelning och forskargrupp 
•Vid ansökan om rese- eller konferensbidrag skall konferensens syfte och namn anges, samt reseplan och tidsplanering
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
 
Observera bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat)
Man kan heller inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum.
 
Ansök genom att klicka på länken nedan:

Historik: Fru Ann-Marie Granholm överlämnade 1974 två stycken bankböcker till Chalmers med 29 893,14 kr innestående. Dessa hade disponerats som fristående forskningsmedel av professor Granholm. Fru Granholms önskan var att pengarna skulle bilda en fond till minne av hennes make. Fru Granholm önskade att fondens avkastning skulle komma forskningen vid sektion V tillgodo, och då i första hand till de institutioner, vars forskning knöt an till Hjalmar Granholms forskningsfält.
Hjalmar Granholm (1900-1972) föddes utanför Umeå och studerade vid Kungliga tekniska högskolan till civilingenjör. Han disputerade senare vid KTH och utnämndes till docent i byggnadsteknik. 1938 blev han professor vid Chalmers i byggnadsteknik fram till 1965. Han var med i konstruktionen av konserthuset i Göteborg, Katarinahissen, Statens Historiska Museum, samt atomreaktorn i Studsvik, R2, bland många andra projekt.
Läs mer om Hjalmar Granholm på Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Granholm
 
Frågor kan ställas till:
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Utdelning 2020: Eftersom 2020 blev ett mellanår på många sätt pga av den pandemi som drabbade världen blev det ingen utdelning detta år utan istället delades 30 000 kr ut 2021 för inköp av laboratorieutrustning.

Utdelning 2018: Ingen utdelning skedde då inga ansökningar kom in
-------------------------
Stiftelsen Hjalmar Granholms minnesfond  förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".

Sidansvarig Publicerad: ti 04 okt 2022.