Hjalmar Granholms minnesfond

Ändamål: ”främja forskningen vid Chalmers tekniska högskolas sektion för väg- och vattenbyggnad – i första hand vid de institutioner och avdelningar, som närmast knyter an till Hjalmar Granholms forskningsfält”

 

Fonden riktar sig till forskare och forskarstuderande vid sektionen för väg-och vattenbyggnad, som idag återfinns vid institutionen för bygg-och miljöteknik. Profesor Hjalmar Granholms forskningsfält rörde sig inom: 

betongbyggnad, stål- och träbyggnad, husbyggnadsteknik och byggnadsstatik.

Ansökan:

Fonden utlyses på våren vartannat år (2016, 2018, 2020 etc).

OBS! Eftersom inga medel kunde utbetalas under 2020 pga pandemin görs en extra utlysning under våren 2021! Resestipendier kommer endast godkännas för resor inom Sverige under iakttagande av rådande restriktioner. Det går även bra att söka medel för andra kostnader såsom inköp av material eller publikationskostnader etc.


Ansökningsperiod 5 feb - 19 mars 2021. 

 

Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
 
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Motivering till hur stipendiet främjar forskningen inom nämnda områden  
•Vad du praktiskt avser att använda stipendiet till
•Din avdelning och forskargrupp 
•Vid ansökan om rese- eller konferensbidrag skall konferensens syfte och namn anges, samt reseplan och tidsplanering
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl

 
Observera bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat)
Man kan heller inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum.
 
Ansök genom att klicka på länken nedan:
 
Frågor kan ställas till:
 
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Utdelning 2018: inga ansökningar, ingen utdelning

Utdelning 2016: Mikael Mangold tilldelades 15 000 kr för att handleda tre examensarbetare som skall bygga en akutmottagning på ett sjukhus i Tanzania.
Jiangeng Shu tilldelades 15 000 kr för att medverka vid 2017 IABSE symposium, Vancouver, Canada, i september 2017.
 
Utdelning 2014: Sammanlagt delades 28 050 kr ut vid institutionen för bygg- och miljöteknik, 15 600 kr till Jiangeng Shu för konferensresa till Symposium in Civil Engineering, Quebec, Canada och 12 450 kr till Mohammad Tahershamsi för konferensresa till Structural Faults and Repair, London, UK. 

 

 

Bakgrund: Fru Ann-Marie Granholm överlämnade 1974 två stycken bankböcker till Chalmers med 29 893,14 kr innestående. Dessa hade disponerats som fristående forskningsmedel av professor Granholm. Fru Granholms önskan var att pengarna skulle bilda en fond till minne av hennes make. Fru Granholm önskade att fondens avkastning skulle komma forskningen vid sektion V tillgodo, och då i första hand till de institutioner, vars forskning knöt an till Hjalmar Granholms forskningsfält.
Hjalmar Granholm (1900-1972) föddes utanför Umeå och studerade vid Kungliga tekniska högskolan till civilingenjör. Han disputerade senare vid KTH och utnämndes till docent i byggnadsteknik. 1938 blev han professor vid Chalmers i byggnadsteknik fram till 1965. Han var med i konstruktionen av konserthuset i Göteborg, Katarinahissen, Statens Historiska Museum, samt atomreaktorn i Studsvik, R2, bland många andra projekt.
Läs mer om Hjalmar Granholm på Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Granholm
 
 
 
-------------------------
Stiftelsen Hjalmar Granholms minnesfond  förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

 
 

Sidansvarig Publicerad: to 04 feb 2021.