Ernst M Frimans stipendiefond

Fonden delar ut stipendier för studieresor utomlands till utexaminerade byggnadsingenjörer och arkitekter. 


OBS! Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs, både i Sverige och i ett eventuellt mottagarland.


Ändamål: ”stipendier till utexaminerade ingeniörer från högre avdelningens byggnadsfackskola, som utomlands ämna studera byggnadskonsten.”

 

Byggnadsfackskolan motsvarar idag utbildningarna vid Arkitektur och Bygg-och miljöteknik 

Fonden kan sökas av arkitekter vart annat år och av byggnadsingenjörer vart annat år.

Arkitekter kan ansöka 2019, 2021, 2023 osv.

Byggnadsingenjörer kan ansöka  2020, 2022, 2024 osv.

 

Ansökan: 20 december, 2021 - 18 februari 2022 (öppet för bygg- och miljöteknik):

Ansökan sker vi länken nedan:
http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=265&rmlang=SE

Till ansökan skall ett personligt brev bifogas innehållande:
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Vad du praktiskt avser att använda medlen till
•Resmål och tidsplan
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer)
Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat.
 
VId frågor kontakta:
 
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Utdelning 2021: En forskare fick ca 10 000 kr för deltagande vid en konferens och en student fick ett resestipendium på 5000 kr.

Utdelning 2020: Inngen utdelning pga av reserestriktioner i pandemins spår.

Utdelning 2019: Utav 23 sökande tilldelades en doktorand vid Byggnadsdesign 15 000kr till en forskningsresa till  University of Newcastle, UoN, Australien 21 mars - 1 april 2019, för att möjliggöra sanarbete och idéutbyte om Arkitekturkvalitet i bostaden och hur den påverkar hälsan genom en berikad miljö.

Utdelning 2018: Utdelning 2018: 10 000kr delades ut till en doktorand på ACE för en resa till Italien och 15 000kr delades ut till en fd student på ACE för en resa till Lofoten.
 

Utdelning 2017: Andrea Brandén tilldelades 15 000 kr för att resa till Vancouver hösten 2017 för att studera stadsplanering.

 

Utdelning 2016: Mikael Mangold tilldelades 15 000 kr för handledning av 7st examensarbeten i Tanzania under två veckor perioden, augusti 2016 till april 2017. Examensarbetena ingick i fas 2 i Kolandoto Healthy Hospital project och inkluderade bl a: Installation av elförsörjning utan avbrott vid operationer samt solceller till elsystemet. Klorering av dricksvattnet, ritning/ombyggnad av akutmottagning samt röntgenavdelning.  

 

Utdelning 2015: 21 000 kr delades ut till arkitektstudenten Annika Danielsson och doktoranden Mikael Mangold (BoM) för en 2 veckors resa till Tanzania. Bidraget delfinansierade ett större projekt att förbättra vården vid Kolandoto Sjukhus i Tanzania.
Annika och Mikael handleder examensarbetare och leder ett projekt som syftar till att minska risken för strömavbrott under operation, klorera dricksvattnet för att minska risken för dricksvatten relaterade sjukdomar och rita en akutmottagning, mm.
Projektet har gett minskade risker för morbiditet och mortalitet för sjukhuset. Chalmers har fått sju examensarbeten i ett interdisciplinärt och transdisciplinärt projekt som knyter samman Arkitektur, Bygg och Miljö, Miljösystemanalys samt Elkraft i ett projekt som handlar om implementering av utrustning i sjukhuset i Tanzania.


Utdelning 2014: Ingen utdelning.
 
Utdelning 2013: 15 000 kr utdelas som stipendium till två utexaminerade arkitekter. Ett stipendium till Daniel Lindberg för en studieresa för byggnaders placering i landskap runtom i Schweiz och ett stipendium till Julia Madås, för en resa till New York för att studera platser för gemenskap utan konsumtion.

 

 

Historik: Ernst Friman föddes 1860 i Skarstad, Skaraborgs län, och skrevs in vid Chalmerska slöjdskolan 1877 och tog examen som ingenjör i juni 1880. Han studerade vid fackavdelningarna för Mekanik och Byggnadskonst. Ernst arbetade därefter som ritare och arbetsledare hos byggmästare J. A. Ullgren i Göteborg. 1885 övertog han rörelsen och bildade firman Ullgren och Friman. 

Han var ledamot av byggnadskommittéerna för bland annat Röhsska konstslöjdmuséet, Naturhistoriska muséet, Carlanderska sjukhemmet, Barnsjukhuset och Sjukhuset å Kålltorp. 1929 upprättade Friman sitt testamente och sin vilja att med 12 000 kr bilda en fond vid Chalmers för utexaminerade ingenjörer från högre avdelningens byggnadsfackskola.

 

 
-------------------------
Stiftelsen Ernst M Frimans stipendiefond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman, tel 772 27 33
 
 

Sidansvarig Publicerad: to 20 jan 2022.