Solveig och Karl G Eliassons tilläggsfond

Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs, både i Sverige och i ett eventuellt mottagarland. Mer information kring vad som gäller för tjänsteresor finns Chalmers Intranät.​ Det går även att söka medel till inköp av utrustning etc, se nedan.


(Tilläggsfonden har samma ändamål som minnesfonden men med ett tillägg om medicinsk teknik).


OBS! En ansökan till minnesfonden eller tilläggsfonden gäller för båda fonderna så endast en ansökan behövs!
 

Fonden beviljar stöd till forskare vid elektrotekniska avdelningen, för

inköp och installation av apparater,
publikationsverksamhet 
studieresor 
gästföreläsningar
föreläsningsprov
och andra liknande ändamål inom det elektrotekniska området.

stöd för medicinsk diagnostik och terapi samt medicinsk teknik

 

Sökande forskare kan återfinnas på institutionerna för E2 samt MC2 .

 

Ändamål: Fonden skall ”användas till främjande av den vid högskolans elektrotekniska avdelning bedrivna verksamheten i form av bidrag till inköp och installation av apparatur och material, bestridande av kostnader för arbetshjälp, publikationsverksamhet och studieresor ” samt ”gästföreläsningar, föreläsningsprov och andra liknande ändamål inom det elektrotekniska området”.

Tilläggsfonden har även syftet ”för forskning och utvecklingsarbete inom de delar av tekniken som är av betydelse för medicinsk diagnostik och terapi eller det verksamhetsområde som benämns medicinsk teknik.”

 

Ansökningsperiod: 25 mars- 9 maj, 2022
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas med följande innehåll:

•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Din avdelning och forskargrupp 
•Vad du praktiskt avser att använda stipendiet till
•Vid ansökan om rese- eller konferensbidrag skall konferensens syfte och namn anges, samt reseplan och tidsplanering
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl

Observera bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat)
Man kan heller inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum.

Frågor kan ställas till:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

--------------- Summary in English  

NOTE! Due to the ongoing pandemic, travel grants will be granted on condition that all restrictions are followed, both locally and, if applicable, in the host country. More information about Chalmers travel policy can be found on the intranet.

The yield from the fund is to be used to promote work within electrical engineering in the form of grants for the purchase and installation of equipment, publication activities, educational visits, arrangement of lectures and similar purposes in the field of electrical engineering.   

The fund also supports research and development in areas of technology that are of significance to medical diagnostics and therapy or operating areas classified as medical technology.

Application period: March 25th - May 9th, 2022

NOTE: If you apply for either one of S.o.KG. Eliassons minnesfond or tilläggsfond your application will count for both so you only need to submit one application.

Further information: A personal letter including the following information should be attached to your application:
• Motivation as to why you should be awarded the scholarship
• How the trip brings in-depth knowledge in the field
• A time- and travel plan
• Amount applied for (SEK) and detailed budget  
• Your department, division and research group  

Allowance for subsistence ("traktamente") is not granted. It is not possible to apply for a grant retroactively for a trip that has already been started at the time of the announcement of the funds (September 15th).

For more information contact:
Birgitta Rorsman
Chalmers University of Technology
412 96 Göteborg
031-772 27 33
birgitta Rorsman@chalmers.se  

To apply click on the link below:
http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=287&rmlang=SE


------------------------------------------

Utdelning 2019: Totalt delades 199 500 kr ut till två forskare vid Elektroteknik för köp av VNA-utrustning för hypertermisystem samt till publikationskostnader. 


Utdelning 2018: Totalt delades 265 100 kr ut till forskare för konferens och studieresor inom Asien, Europa  Amerika och Australien. Även medel för inköp av medicinsk utrustning delades ut. 


Utdelning 2017: Totalt delades 700 000 kr ut under året, 400 000 kr på våren till 10 st forskare, varav flertalet från Elektroteknik för olika konferensresor och publikationskostnader. Under hösten delades 200 000 kr ut till Felix Mannerhagen, Projektassistent vid Elektroteknik för införskaffning av en forskningsplattform för elektrifiering av fordon skaran och kringliggande elsystem, samt 100 000 kr till Andreas Fhager, Docent, Elektroteknik för inköp och tillverkning av medicinsk mätutrustning.

Utdelning 2016: 248 600kr delades ut under våren till forskare: 195 000 kr till Hamed Farhadi för en forskningsresa till Harvard University USA, 19 000 kr till Ayca Ozcelikkale för en forskningsresa till Lab. of David Gesbert, EURECOM, France och 20 000 kr till Mustafa Özen för en forskningsresa till UCSD, USA samt 14 600 kr till Yixiao Yun för en konferensresa till Shanghai, China. Under hösten delades 190 000kr ut till forskare på Signaler och system: Sabine Reinfeldt 25 000 kr, Karl-Johan Fredén Jansson 40 900 kr, Ruben Buendia 91 100 kr och
Cristina Rigato 33 000 kr till konferens och forskningsresor.

 

 

Utdelning 2015: Totalt delas 351 133 kr ut till sex stipendiater vid Signaler och System. Hana Dobsicek Trefna tilldelades 229 000 kr för att för att utveckla och konstruera apparatur för hypertermibehandling av huvud-och nacktumörer. Stipendiet går till material och tillverkning samt kylutrustning för vatten bolus. Ruben Buendia tilldelas 70 000 kr för att delfinansiera apparatur för att mäta ECG-signaler hos bilförare för att detektera sömnighet under körning, vilket är ett ledande mål inom avancerat förarstöd. Karl-Johan Fredén Jansson tilldelas 27 483 kr för deltagande i två konferenser, en i Kanada och en i Malmö. Pegah Tatook tilldelas 7 200 kr för ESHO-konferensen i Zürich. Mohammad Alipoor tilldelas 10 000 kr för en konferens i München: ”International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention”. Christina Rigato tilldelas 31 450 kr för deltagande i två konferenser, en i Kanada och en i Malmö.

 

Utdelning 2014: Totalt delas 370 000kr ut till nio stipendiater. Yixiao Yun tilldelas 36 600 kr för deltagande i Machine Learning Summer School i Beijing juni, samt för besök vid Shanghai Jiao Tong University och deltagande i 9th Workshop on Artificial Intelligence Techniques for Ambient Intelligence, Shanghai, Kina, juni-juli (S2). Minshu Xie tilldelas 106 600 kr för inköp av medicinsk utrustning inom projektet High-T SQUID based MEG technology (MC2). Ruben Buendia tilldelas 89 340 kr för inköp av medicinsk utrustning till projektet Point-of-care trauma diagnostics for pneumothorax using Bioimpedance (TWT) samt resa till University of Stavanger (S2). Pegah Takook tilldelas 10 000 kr för forskningsvistelse vid University of Tübingen juni-juli (S2). Hamidreza Taghavi tilldelas 15 000 kr för publication av ”Elsevier Hearing Research” (S2). Karl-Johan Fredén tilldelas 50 519 kr för inköp av mätutrustning inom projekt om benförankrade hörapparater och benledningshörsel (S2). Bejhrooz Makki och Mona Noori Hosseini tilldelas tillsammans 42 000 kr för resa och konferensavgifter för deltagande i IEEE Int Conf on Tools with Artificial Intellience, november, Cypern (S2). Ants Silberberg tilldelas 19 941 kr för deltagande I Pediatric Academic Societies Annual Meeting, april 2015, San Diego, USA (S2)


Utdelning 2013: Totalt delades 300 000kr ut vid institutionen Signaler och system.
Hana Dobsicek Trefna har tilldelats 128 000 kr för inköp av medicinsk utrustning för utveckling av “hyperthermia applicator for treatment of children brain tumors”.
Max Ortiz Catalan har tilldelats 100 000 kr för inköp av medicinsk utrustning inom projektet “Natural Control of Artificial Limbs through an Osseointegrated Implant”.
Hamidreza Taghavi har tilldelats ett stipendium om 42 000 kr för inköp av ”SoundCheck University package with Laboratory power amp and Fireface UCX.
Mohammad Alipoor har tilldelats 30 000 kr för inköp av medicinsk utrustning inom projektet “Optimal diffusion-weighted MRI acquisition”.

 

Historik: Denna fond är en tilläggsdonation till ”Solveig och Karl G Eliassons fond” och tillkom efter Karl Eliassons bortgång, 1951, som en gåva från Solveig Eliasson-Skantze 1967. Fonden tog även senare del av Solveig Eliassons dödsbo. Gåvan bestod av en fastighet på Vallgatan. Tilläggsfonden har lite ändrade urvalskriterier än ursprungsfonden. Se minnesfonden för mer information angående Karl Eliasson.


-------------------------
Stiftelsen Solveig och Karl G Eliassons tilläggsfond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 
 
 
 

Sidansvarig Publicerad: må 21 mar 2022.