Chalmersska forskningsfonden

Stiftelsen är en av Chalmers främsta fonder och bildades 1929 till skolans 100-års jubiléum.

Stiftelsen har till ändamål att främja sådant forskningsarbete vid högskolan som gagnar vetenskap och industri.
 
Bidrag kommer i första hand att utdelas som stöd för yngre forskare och forskarstuderandes studieresor och internationella forsknings- och konferensresor.
En liten del avsätts till äldre forskare.
 
Ur forskningsfondens statuter:
 
"Forskningsfonden har till ändamål att bereda ökade möjligheter för forskningsarbete vid institutet till gagn för vetenskap och industri.
För sådana ändamål må fondens tillgängliga ränteavkastning användas:
till anskaffande av erfoderlig instrumentutrustning och för forskningsarbetet erfoderligt material, som icke kan anses nödigt för den vanliga undervisningen; (...)
till bidrag för kostnad av publicering av resultat av forskningsarbete, som bedrivits vid institutet; samt
till understöd åt lärare vid institutet eller från institutet utexaminerade ingenjörer, för studieresa, som kan anses nödig för fullgörande av visst forskningsarbete."   

Ansökningsperiod: 15 september - 22 oktober
 
 
Till din ansökan bifogar du ett personligt brev som skall innehålla:

•Ändamålsbeskrivning /syfte   
•Reseplan och tidsplanering
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
Ansökan skall vara undertecknad av handledare och prefekt.

För information kontakta:
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 
Förtydliganden angående tidigare frågor från sökande:
 • Den sökande bör presentera sitt arbete vid konferensen
 • Muntlig presentation rankas högre än "poster"
 • Förstaårsdoktorander beviljas mer sällan bidrag 
 • Max en ansökan per sökande kan beviljas
 • Gör separata ansökningar vid mer än ett resmål (kontakta kansliet för mer info)
 • Ingen ersättnig för traktamente (lön och mat)
 • Separera matkostnaderna ur konferensavgifterna (matkostnaderna skall ej ingå)
 • Man kan inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum, 21 augusti 2017
 • Inga schablonbelopp förekommer (som fasta bidrag till konferenser i Sverige, Europa eller resten av världen)
 • Om bidrag beviljas är det sedan endast de faktiska kostnaderna som täcks av bidraget
 • Den sökande måste vara Chalmersanställd


Utdelning 2019: Fonden har under året 2019 delat ut 800 000 kr till 42 st forskare vid Chalmers, de institutioner som fått mest är Kemi, Bio och Elektroteknik.  Det största beloppet om 31 000 kr delades ut till en doktorand på Elektroteknik för en tio veckors studieresa till Eindhoven University of Technology i Nederländerna under perioden januari till mars 2020.

CFF bild 2019 mindre.png
Pga den pandemi som darbbade hela världen under 2020 blev många av de inplanerade resorna och konferenserna inställda. En som dock kunde genomföra sin konferens som planerat är Haizhou Wu, som deltog vid the 49th West European Fish Technologists Association (WEFTA) Conference i Tórshavn, Färöarna 15 - 17 Oktober 2019 (se bild ovan).


Utdelning 2018: Fonden har under år 2018 delat ut 1 000 000 till 62 unga forskare spridda över hela Chalmers, flest stipendier delades ut till institutionerna Kemi, Fysik och Arkitektur. Det största beloppet om 32 000 kr delades ut till en doktorand vid Förbränning och framdrivningssystem, Mekanik och maritima vetenskaper.


Utdelning 2017: Fonden har under 2017 delat ut 1 005 000 kr till 63 unga forskare spridda över hela Chalmers, flest stipendier delades ut till institutionerna Kemi, Fysik och Arkitektur. Det största beloppet om 40 000 kr delades ut till en kvinnlig forskare på Mekanik och maritima vetenskaper för en längre gästforskarperiod vid universitetet HEC i Montréal. Ansökningarna var färre i år men sökt belopp översteg fondens utdelningsbara medel.


Utdelning 2016: Stipendier går främst till den sista punkten i ändamålen, till studieresor och konferenser för unga forskare. Sammanlagt delades 1 000 000 kr ut för detta ändamål. 72 stycken forskare fick stipendier där 13 889 var medelbeloppet som utbetaldes, 35 000 kr var det största utbetalade stipendiet. Konferenserna ägde rum över hela världen. Stipendierna har beviljats till tio olika institutioner där Kemi och kemiteknik fick flest stipendier (11 st), följt av Biologi- och bioteknik (10 st).
 
Utdelning 2015: Stipendier går främst till den sista punkten i ändamålen, till studieresor och konferenser för unga forskare. Sammanlagt delades 700 000 kr ut för detta ändamål. 48 stycken forskare fick stipendier där 14 500 var medelbeloppet som utbetaldes, 22 000 kr var det största utbetalade stipendiet. Konferenserna ägde rum över hela världen. Stipendierna har beviljats till tretton olika institutioner där biologi och bioteknik fick flest stipendier (11 st.), följt av kemi- och kemiteknik (9 st.).
 
Utdelning 2014: Stipendier går främst till den sista punkten i ändamålen, till studieresor och konferenser för unga forskare. Sammanlagt delades 1 320 000 kr ut för detta ändamål. Under 2013 och 2014 samlade Chalmers vänner in 620 000 kr för ”unga forskare”, vilka lades till Chalmersska forskningsfonden, vilket gav en dubblering av tillgängliga medel för årets utdelning.
 
88 stycken forskare fick stipendier där 13 000 var medelbeloppet som utbetaldes, 45 000 kr var det största utbetalade stipendiet. Konferenserna ägde rum över hela världen, som exempelvis USA, Kina, Mexiko, Tyskland, Österrike, Italien, Storbritannien, Slovakien, Norge, Brasilien, Turkiet, Island, Japan, Slovenien, Frankrike, Spanien, Sydkorea, Canada, Portugal, Australien, Polen, Kroatien, Danmark, Grekland och Förenade Arabemiraten.
 
Stipendierna har beviljats till fjorton olika institutioner där kemi- och bioteknik (23 st) är den dominerande följt utav teknisk fysik (14 st) och signaler- och system (11 st).
  
Utdelning 2013: Stipendier går främst till studieresor och konferenser för unga forskare. Sammanlagt delades 650 000 kr ut för detta ändamål. 46 stycken forskare fick stipendier där 32 500 kr var det största och 4 800 kr det minsta. De flesta varierade runt 10 - 15 000 kr. Konferenserna ägde rum över hela världen, som exempelvis USA, Kina, Canada, Japan, Polen, Frankrike, England, Nederländerna, Island och Sydafrika. Stipendierna har beviljats till nio olika institutioner där Kemi- och bioteknik (18 st) är den dominerande följt utav Signaler- och system (7 st).
 
Utdelning 2012: Stipendier går främst till den sista punkten i ändamålen, till studieresor och konferenser för unga forskare. Sammanlagt delades 600 000kr ut för detta ändamål. 63 stycken forskare fick stipendier där 20 000kr var det största och 4 500kr det minsta. De flesta varierade runt 8-10 000 kr. Konferenserna ägde rum över hela världen, som exempelvis Sydkorea, Schweiz, USA, Kina och Indien. Stipendierna har beviljats över 12 olika institutioner där Kemi och bioteknik är den dominerande följt utav Signaler och system.
 * * *
 
Historia:Gustaf V anländer till Chalmers d 5 nov 1929.kungen mottas av rektor Hugo Grauers m fru samt landshövding Oscar von Sydow m fru
Den 4:e och 5:e november 1929 hölls "Chalmers-dagarna" till Chalmers tekniska instituts hundraårsjubileum.
Det var en fest som pågick i två dagar och uppmärksammades stort i press och omvärld. 
 
Den 4:e november ägnades åt hyllningar åt bortgågna märkesmän med kransnedläggningar på kyrkogårdar. på kvällen samlades man på Valand för supé och tal.
 
Den 5:e november anlände kung Gustav V till jubiléet vid nya Chalmers. Dagen startade med standaröverlämnade vid gamla Chalmers vid Valand och därefter inspektion av de nya laboratorierna för kemi och fysik i Origo-huset. Vid Götaverken sjösattes "Storaas" och man åt lunch vid Gripsholm.
 
Minnesfesten hölls sedan i Göteborgs Högskolas Aula, där lyckönskningar och tacktal avlöste varandra och forskningsfondens överlämnande var höjpunkten!
 
Programmet såg ut på följande sätt:
 
1. Orkester: > Festspel >.............H. Alfvén
2. Tal av ordförande i styrelsen för Chalmers
tekniska institut, landshövding Oscar von Sydow
3. Tal av institutets rektor, professor Hugo Grauers
4. Orkester: > Nocturne > ...........J. Sibelius
5. Hälsningar 
6. Överlämnande av > Forskningsfonden >
7. Orkester: Hyllningsmarsch ur > Sigurd Jorsalafar > E. Grieg
 
Orkestern: Göteborgs orkesterförening
Dirigent: Tor Mann 
 


Ur minnesskriften kan vi utläsa:Nya Origohuset på Gibraltarvallen, 1929
Med spänning motsåg man det sista momentet i festprogrammet, överlämnadet av > Chalmersska Forskningsfonden >. Landshövdingen besteg talarstolen och så framträdde på podiet Chalmersska Ingeniörsföreningens ordförande, disponent S. Reuterskiöld. Donationsurkunden var bunden i blått skinn och den överlämnades nu till institutets styrelse av disponent Reuterskiöld, vilken ur urkunden uppläste:
 
Till Chalmers tekniska institut.
På Chalmers Tekniska Instituts hundraårsdag frambära gamla lärjungar, spridda över hela världen, sin minnesgoda, tacksamma hyllning i hågkomst av studieårens kamratliv och i erinran om den utrustning de av institutet mottogo för sin livsgärning i industrins och de tekniska vetenskapernas tjänst. Andra svenska män och industrier, som genom Chalmersingeniörernas arbete stå i tacksamhetsskuld till detta lärosäte, förena sig med dem i överlämnandet av en fond: > Chalmersska Forskningsfonden >.
Donationens belopp uppgår nu till 230.000 kr.
Må denna gåva, så som givarna hoppas, bidraga till att Sverige hävdar sin rangplats inom de tekniska vetenskaperna. Må det forskningsarbete, gåvan är avsedd att främja, bliva till heder för vårt institut, vår stad och vårt land!
 Repro av inbjudningar och inträdesbiljetter vid Chalmers 100-årsjubileum.
 
Urkunden var signerad av Sigvard Reuterskiöld, Hugo Heyman och Gunnar Sinclair. Fonden växte med ytterligare kapital under den kommande tiden och hade mot årets slut vuxit till 390.000kr.
 
När de sista tonena ur den mäktiga hyllningmarschen "Sigurd Josalafar" klingat ut överräckte professor Gösta Bodman institutets minnesskrift och matrikel till konungen. 
 
Konungen lämnade styrelserummet genom en häck bildad av marskalkarne och så var den ståtliga minnesfesten slut. Man hade varit mycket spänd på att se, hur lång tid det skulle taga, man hade hoppats, att den skulle hinna slutföras till kl. 5.30. Konungen reste sig kl 5.32. Det gällde nu att få tag i bil för att hinna hem och göra sig i ordning. För herrarna räckte det ju med att byta den svarta västen mot vit. För damerna blev det lite knappare, ty det gällde kanske både klänning och koaffyr. Men Hyrverket och Droskstationen voro väl instruerade på förhand. Det synes hava gått väl i lås för samtliga.
 
Därefter följde banketten på Valand för 568 personer. "Litet men gott" löd parollen ty så är konungens smak.
Matsedeln upptog:
 
 
Smörgåsar,
med snaps för herrarna och Cocktail för damerna
Slätvarsfilet med hummersås
Kall anka med gåslever och salad
Persikor Melba
Vin
George Goulet Extra Americain
Pale Old East India
Kaffe
Konjak, Augier Frères & C:o N.P.U.
Likör, Grand Marnier >Cordon rouge>
 
 
General för banketten var arkitekt Bj. Hedlund. Efter festens slut utrymdes salen snabbt för iordningställandet inför elevkårens bal och RASP-fest som hölls omedelbart efteråt.
 
100-årsjubiléet finns väl beskrivet i den 50 sidor underbara skriften "Chalmers tekniska institut - Chalmers-dagarna i Göteborg den 4:de och den 5:te November 1929" utgiven av Chalmersska Ingeniörsföreningen och författad av Gösta Bodman.
 
Idag uppgår fondens kapital till över 20 miljoner kronor och avkastningen går till fondens ändamål.
 
-------------------------
Stiftelsen Chalmersska forskningsfonden förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 
 

Sidansvarig Publicerad: må 13 sep 2021.