Senior excellens

Satsningarna som riktar sig mot Senior excellens skall bidra till att attrahera internationellt framstående forskare till Chalmers. Med satsningen kan Chalmers ge ett attraktivt erbjudande till forskare inom specifika forskningsområden där Chalmers ser stor potential och framtidsmöjligheter och som ligger i linje med Chalmers prioriterade utvecklingsområden. Under åren har en rad professorer rekryterats med hjälp av stiftelsesatsningar. Satsningen syftar till att ge forskaren en snabb start och tillgång till ett forskarteam under inledningsfasen.  

Här presenteras de senast rekryterade professorerna, inom senior excellens-satsningarna

 

Vincenzo Palermo, 2D-komposit-material, Vice-direktör för Grafen-flaggskeppet, 15 mnkr 2018-2020

PalermoProfessor Vincenzo Palermo från Bolgona rekryteras som vice-direktör till Grafen-flaggskeppet och för att bygga upp 2D-komposit forskning vid Chalmers. Han kommer att arbeta över de två styrekområdena Material och Produktion. Rekryteringen kommer att säkerställa Chalmers som nyckelspelare för grafen-baserad 2D-komposit-forskning för åren 2020-2023, i Flaggskeppets senare fas. Långsiktiga samarbeten med nationell och internationell industri kommer att etableras, där Chalmers skall ses som primär partner som tillför tillverknings/syntes perspektiv för framtida användning. Samt etablering av samarbeten med internationella forskargrupper inom forskningsområdet.

 

Satsningmedlen kommer att delfinansiera en forskargrupp till professor Palermo bestående av två forskarassistenter, två post-docs samt laboratorieutrustning.

  

 

 

Rikard Landberg, Livsmedelsvetenskap, 10,7 mnkr 2016-2020

Rikard_170x220.jpgProfessor Rikard Landgren rekryteras för att leda och utveckla verksamheten inom Food and Health vid institutionen biologi och bioteknik, främst med Systembiologi men också med Kemisk biologi och Industriell bioteknik. Detta för att möta upp de nya satsningarna på livsmedelsområdet från regeringens Livsmedelsstrategi, FoodKICen, mm. Livsmedelsindustrin utgör VGRs näst största industrigren mätt som antal anställda och omsättning. Sambandet mellan mat och hälsa är ett mycket synligt forskningsområde och intresset från allmänheten är stort. Livsmedelsområdet spelar en central roll när det gäller att möta flera av samhällets utmaningar: folkhälsa, åldrande befolkning, livsmedelsför-sörjning, klimatförändringar, hållbar produktion. Rikard Landbergs forskning och tillgång till kohorter kommer att utgöra ett viktigt komplement till nuvarande forskningsaktiviteter inom metabolomik och systembiologi på Chalmers. Rikard Landberg kommer närmast från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala där han var chef för enheten Food and health.

Läs mer:

Nyhetsartikel: Hälsofrågor viktigast för nya professorn

Nyhetsartikel: Ny professor till Livsmedelsvetenskap

 

  

Siegfried Eigler, Grafen/Kemi, 25,1 mnkr, 2016-2020

Rekrytering av Dr. Eigler, från Universitet i Erlangen, Tyskland, för att leda verksamheten inom ”Kemisk modifiering av grafen”. Han kommer att leda utvecklingen av grafenkemi vid Chalmers och kommer i den rollen att samarbeta med andra grafenforskare, till en början mestadels vid fysik och MC2 institutionerna, men vi ser att Eigler kommer att bygga upp verksamhet på kemi-institutionen som även kommer att koppla mot ett antal befintliga verksamheter inom starkt konjugerade organiska system och solenergiapplikationer. När grafenteknologin blir mer etablerad, väntas kopplingarna till de ingenjörsvetenskapliga institutionerna bli starkare, och denna rekrytering kan ses som ett naturligt steg i den satsning som startades med de styrkeområdesgemensamma grafenprojekt som stiftelsen stödde 2014. Siegfried Eigler Siegfried Eigler har nu etablerat en forskargrupp inom området och byggt upp ett laboratorium, Eigler har nu lämnat Chalmers och forskargruppen fortsätter arbetet inom området.

Läs mer:
Nyhetsartikel: Kemisatsning bygger grunden för nya produkter
Institutionen för kemi och kemiteknik

 

  

Paul Meaney, Biomedicinsk elektromagnetik, 20,0 mnkr, 2015-2020
Rekrytering av professor Paul Meaney från Dartmouth college inom ”Microwave imaging”. Området har stor potential med många medicinska tillämpningar. I en tid där vårdkostnader eskalerar globalt kan denna teknik komma att bli viktig, inte bara för den industriella världen, men i ännu högre grad i utvecklingsländerna där behandling och diagnostik ofta är icke-existerande.

Prof. Meaney är utan tvekan världsledande inom området ”Microwave imaging” för biomedicinska tillämpningar. Paul Meaney anställs som gästprofessor vid institutionen för signaler och system.

Läs mer:
Nyhetsartikel: Chalmers rekryterar världsledande expert i mikrovågstomografi
Biomedical electromagnetics research group

 

 

 

Pernilla Wittung​-Stafshede, Kemisk biologi,  15,4 mnkr,  2015-2019​

Den 1 september tillträder Pernilla Wittung Stafshede som professor och chef för en ny avdelning "Kemisk biologi" på den nyss bildade institutionen för Biologi och bioteknik, rekryterad av prefekt Jens Nielsen. Detta kommer att bredda den nya institutionens fält inom just Kemisk Biologi. 
 
Institutionens mål är att brygga frontforskning inom grundläggande life sience- forskning med biokemisk och bioligisk ingenjörskonst, och därmed växa fram som det ledande innovationscentret inom regionen, inom detta forskningsområde.
Pernilla Wittung Stafshede var tidigare professor inom Biologsik Kemi vid Umeå Universitet.
 
Läs mer:

 

 

 

Lars Marcus, Stadsbyggnad, 15,4 mnkr,  2014-2018​

En strategiskt mycket viktig rekrytering till institutionen för Arkitektur och inom styrkeområdet Samhällsbyggnad på såväl kort som lång sikt. Rekryteringen kompletterar utan konkurrens etablerade forsknings- och utbildningsmiljöer på Arkitektur och BoM och är av stor strategisk betydelse för Styrkeområdet samhällsbyggnad och Chalmers som helhet inför kommande FoI-utlysningar inom samhällsbyggnadsområdet. Rekryteringen innebär ett mycket viktigt tillskott till etablerade plattformar som Mistra Urban Futures.


Behovet av ny kunskap och forskning inom stadsbyggande är påtagligt både
nationellt och internationellt, och de kommande årens planerade förändringar i Göteborgsregionens och Västsveriges byggda miljö utgör en arena där Chalmers kan spela en central roll.
 
Lars Marcus var tidigare professor i Urban Design vid KTH i Stockholm.
 
​Läs mer:

 

 

Jan Bosch, Software Engineering, 14,5 mnkr, 2011-2017

Jan Bosch rekryterades med uppdraget att bygga upp ett Software center vid Chalmers, ett uppdrag han delade med professor Jörgen Hansson. Industrin efterfrågade kompetens vid akademin inom detta område och nya samarbeten möjliggörs tack vare utvecklingen av centret. Jan Bosch var tidigare professor vid University of Groningen, Holland. Han arbetade innan rekryteringen för mjukvaruföretaget Intuit i Kalifornien. Hans forskningsintresse är brett och omfattar flera delar av Software engineering, bl.a. mjukvarudesign-och arkitektur, större mjukvarufamiljers arkitektur och nedbrytning av mjukvarudesign.
 
Satsningen syftar till att stärka styrkeområdet Informations- och kommunikationsteknik
 (IKT) och institutionen för data och informationstekniks avdelning Software engineering.

 

Läs mer:

Software center
Software engineering
Institutionen för data och informationsteknik

  

 

Stiftelsen har även tidigare bidragit med större satsningsmedel till vetenskapsområdena IT, Biovetenskap. Milljövetenskap och Mikroteknologi m.fl där framstående forskare rekryterats till Chalmers, där de har varit en del i en stor satsning inom hela vetenskapsområdet..

 

 
----------------------------------------------------
 
Har du frågor angående stiftelsens satsningar kontakta:
Mattias Königsson, tel 772 26 05
e-post: mattias.konigsson@chalmers.se

 

 

Publicerad: fr 08 maj 2015. Ändrad: fr 13 okt 2017