WACQT

The Wallenberg Centre for Quantum Technology , 24,7 mnkr 2018-2020
Kvantdator_180926_11.jpg


Under 2018 har Chalmersstiftelsen medfinansierat Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT). Syftet med centret är att över tio år säkerställa långsiktig svensk kompetens inom kvantteknologi, inom akademi såväl som industri, men även utåt i samhället. Centret koordineras från Chalmers och omfattar alla fyra pelare inom kvantteknologi: Kvantberäkningar (Chalmers), kvantsimuleringar (Chalmers), kvantkommunikation (KTH) och kvantsensorer (Lund). Forskningen inom centret har två delar: Ett fokusprojekt: att bygga en svensk kvantdator bestående av supraledande kretsar på Chalmers, samt ett excellensprogram med syftet att höja svensk kompetens inom samtliga fyra ovannämnda pelare. Under det gångna året så har centret främst arbetat med rekryteringar av personal, formation av styrelse och vetenskapligt råd samt uppbyggnad av laboratorier och annan infrastruktur. Centret har också arbetat hårt för att involvera svensk industri i projektet. Tack vare WACQT så har Chalmers även fått en stor och viktig roll i det europeiska flaggskeppet i kvantteknologi i vilket målet också är att bygga en kvantdator med 100 kvantbitar. 

För att bygga upp och stimulera en interaktiv och öppen forskningsmiljö så har WACQT fyra olika men växelverkande aktiviteter:
  • En forskarskola, där samtliga doktorander (inkl. industridoktorander) erbjuds gemensamma kurser och andra aktiviteter för att bygga upp en bred kompetens hos varje student, samt att skapa en gemenskap mellan de olika universiteten och företagen. Totalt kommer WACQT att anställa 60 doktorander under tio år.
  • Ett post-doc program, bestående av totalt 40 post-docs över tio år.
  • Ett gästforskarprogram där vi bjuder in akademiska och industriella experter för både korta och långa besök hos våra forskningsgrupper.
  • Ett särskilt program för industrisamverkan, där centret finansierar industridoktorander anställda på partnerföretag som arbetar med projekt där expertis från både företaget och akademin möts för att utveckla koncept och/eller komponenter baserade på kvantteknologi. Under det första året har sju svenska företag anslutit sig till WACQT.
per-delsing-170.jpg

Projektet leds av Professor Per Delsing vid MC2 och är uppdelat i tre delprojekt varav det första löper mellan 2018-2021, därefter fattas nya delbeslut.

Sidansvarig Publicerad: ti 04 jun 2019.