De största satsningarna

Stiftelsen har sedan sin start 1994 delat ut imponerande 3,2 miljarder kronor till Chalmerssfären genom satsningar och aktieägartillskott. Nära 1,9 miljarder kronor har gått ut som satsningsmedel till högskolan enligt huvudspåret för stiftelsens strategiska satsningar.  De fem enskilt största satsningarna är:
 

IT+, 1996-2011, 297 mnkr

Långsiktig uppbyggnad av IT-kompetensen vid Chalmers för att möta samhällets och näringslivets behov av forskning och utbildning. Rekrytering av forskare med hög industrirelevans inom IT-området har eftersträvats då dessa varit svåra att knyta till sig eftersom denna kompetens är eftertraktad både inom näringslivet och i akademin. Stiftelsens medel har i hög utsträckning använts till forskningsfinansiering för nyrekryterade personer och som katalysator för att attrahera andra externa medel.
 

Mikroteknologi, 2001-pågående, 254 mnkr

Satsningen på MC2 har sin bakgrund i tillbakadragandet av en anslagshöjning från staten, pga av regeringsskifte, där Chalmers skulle ha erhållit stöd för det nästan färdigbyggda centrat för mikroteknologi och nanovetenskap. Renrumslaboratoriet är av yttersta universitetsklass och finansiering av ett sådant laboratorium med enbart forskningsanslag skulle inte ha varit möjligt. Utöver denna satsning ger stiftelsen ett löpande stöd för avskrivningskostnader för renrummet som hittills uppgår till 22,3 mnkr, alltså 276 mnkr sammanlagt.
 

Biovetenskap, 2000-2011, 189 mnkr

Satsning för att bygga ut bioteknikområdet på Chalmers, satsningen har gett en uppenbar nytta genom att den gett förutsättningar för uppväxling av forskarmedel. Satsningen har skett över en rad delområden som: Systembiologi, Farmaceutisk teknologi, Biologisk fysik, Computational Systems Biology och Industriell bioteknik. Då forskargrupperna inom Livsvetenskaper vid institutionen för kemi- och bioteknik (KB) vuxit från 34 personer till 130 personer kommer nu Bioteknik att bli en egen institution vid årsskiftet 2014/2015. Enligt slutrapporten har forskarna dragit in 445 mnkr i extern finansiering mot stiftelsesatsningen på 189 mnkr.
 

Miljövetenskap, 2000-2009, 100 mnkr

Satsning för att bygga upp miljöområdet vd Chalmers genom rekrytering av sex professorer inom områden som: miljösystemteknik (V), global miljömätteknik (ED), bärkraftig energi- och materialomsättning (K), bärkraftig kemiteknik (K), uthålliga energisystem (M), uthålligt samhällsbyggande (M). Genom rekryteringen och uppbyggnaden skulle externa forskningsanslag attraheras till Chalmers.

Förnyelse av den vetenskapliga basen (Bio, Miljlö, Design, Facilities), 1998-1999, 88 mnkr

Förstärkning inom valda områden att bedriva vetenskaplig forskning genom rekryteringar, samt utbildning i högsta klass genom skapandet av nya eftertraktade utbildningslinjer.

Publicerad: fr 25 apr 2014. Ändrad: fr 05 jan 2018