2013

Stiftelsesatsningarna 2013
 
Under verksamhetsåret 2013 har Stiftelsen finansierat riktade satsningar inom Chalmers om 38 mnkr (34). Dessa avser projekt och investeringar inom följande huvudområden:
 

Excellenssatsning på unga forskare 14 mnkr (9)

Stöd för finansiering av unga excellenta forskarassistenter inom såväl Grundläggande vetenskaper som styrkeområdena Samhällsbyggnad, Informations- och kommunikationsteknik och Life Science, dvs. de styrkeområden som inte har egna strategiska medel från staten. Satsningen består av två delsatsningar, den första delen startade 2010 och går mot sitt slut 2014, den andra delen av satsningen startade 2012 med rekrytering av nya excellenta forskare och löper över de kommande åren. Det första delprojektet finansierar totalt fem excellenta forskarassistenter. Dessa får satsningar för egen lön, en doktorand samt medel för t.ex. resor, konferenser etc. 2012 fick en av de rekryterade, Kirsten Kraiberg Knudsen, det prestigefyllda anslaget Wallenberg Academy Fellow. Planerna för den påbörjade delsatsningen är att fortsatt svara för finansiering av en andra omgång av fem excellenta forskarassistenter inom samma områden med samma villkor. De som rekryterats i andra omgången är nu i huvudsak på plats och doktorandrekryteringar pågår. Excellenssatsningen på unga forskare är en mycket lyckad satsning och kommer att prioriteras för att kunna bäras av Chalmers egen budget i framtiden.
 

Rekrytering av internationella studenter 9 mnkr (12)

Satsningen startade 2011 och riktar sig mot rekrytering av internationella studenter utanför EU/EES. Antalet betalande studenter har ökat från 119 hösten 2012, till 138 hösten 2013. 26 nya studenter har fått Avancez-stipendier, vilket är lika många som tidigare. Hög kvalitet på studenterna är en fortsatt ledstjärna. Fokus ligger på Avancez-stipendierna och på rekrytering. En rekryteringsgrupp och en rekryteringsmodell har byggts upp, med sikte på excellenta studenter. Marknadsföringsaktiviteterna har 2013 kunnat rymmas i det överskott de betalande studenterna, antagna 2011-2012, genererat. Verksamheten för fundraising och antalet företagsstipendier har fallit ut oerhört väl, i nationell jämförelse, trots att det ursprungliga målet inte är uppnått. Innehavarna av Avancez-stipendier får en välgrundad känsla av tillhörighet och stolthet som Chalmerister och blir goda ambassadörer i världen. Att ha en stipendie-bas har därför fortsatt hög prioriterat och en mjuk övergång från stiftelsesatsning över många år är mycket viktig för Chalmers.
 

Excellenssatsning på seniora forskare 2 mnkr (4)

Projektet är inne på sitt tredje år och löper således vidare ytterligare 2 år. Satsningen på en excellent senior forskare inom IT-området, professor Jan Bosch (Software Engineering) går enligt plan. Centrum är igång och förhandlar nu framgångsrikt med industrin om en andra finansierings-period för att ytterligare utveckla miljön. Denna typ av satsning ses som ett av de tillfällen då Stiftelsen kan göra avgörande skillnad för högskolan och möjliggöra rekryteringar som annars skulle vara svåra att lyckas med.
 

Mikroteknologi 4 mnkr (6)

Projektet har funnits i många år och är i planerad utfasning, med 2014 som sista år. Satsningen på Mikroteknologi avslutas inte med utfasningen från stiftelsen, utan det sker en parallell infasning för att ta kostnaderna med hjälp av fakultetsmedel. Fortsatt uppbyggnad och ständig utveckling av en av Chalmers främsta forskningsinfrastrukturer, Nanotekniklaboratoriet, är det som huvudsakligen finansieras med Stiftelsens medel. Delar går också till drift och kontinuerligt underhåll. Fortsatta investeringar sker i den unika miljö som mikroteknologi utgör på Chalmers.
 

Satsning på Chalmers Innovationssystem 5 mnkr (3)

Stiftelsen beslutade 2012 att göra en strategisk satsning inom Chalmerssfärens innovations-system genom Stiftelsen Chalmers Innovation, för att göra den till en ledande universitets-anknuten inkubator och investeringsverksamhet. Satsningen samfinansieras med bland andra Innovationsbron och Västra Götalandsregionen. Satsningen har under året arbetats in i Stiftelsens satsningsram till högskolan. Satsningen löper över en 36-månadersperiod.  
 

Riktade satsningar 4 mnkr (3)

Satsningar som är mindre till storleken och som skapar tempo och effekt i organisationen. Satsningar har gått till en professorsrekrytering inom Medicinsk teknik, stöd i uppbyggnaden av Chalmers Professional Education, finansiering av Visualiseringscentrum, Lindholmen Visual Arena, centrum för systembiologi, Challenge Lab och uppstart av fundraisingverksamhet.
 

Publicerad: fr 21 feb 2014.