2012

 
Utdelning
Stiftelsekapitalets avkastning används för att finansiera satsningar som Stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers utveckling. Stiftelsen har som riktlinje att de satsningar som görs skall vara tidsbegränsade och bidra till kvalitet och förnyelse i högskolans verksamhet. Satsningarna skall inte avse ändamål för vilka reguljär finansiering finns. Samplanering i förhållande till högskolans övriga uppdrag eftersträvas.
Under verksamhetsåret har Stiftelsen finansierat satsningar inom Chalmers tekniska högskola AB om 34 mnkr (48). Dessa avser projekt och investeringar inom följande huvudområden:
 
·         Mikroteknologi 6 mnkr (8)
·         Rekrytering tredjelandsstudenter 12 mnkr (7)
·         Excellenssatsning på unga forskare 9 mnkr (8)
·         Excellenssatsning på seniora forskare 4 mnkr (2)
·         Riktade satsningar 3 mnkr (23)
 
Stiftelsen beslutade att göra en strategisk satsning inom Chalmerssfärens innovationssystem och har som ett första steg bidragit med drygt 3 mnkr under 2012 till Stiftelsen Chalmers Innovation. Satsningen skall löpa över en treårsperiod.

Publicerad: må 07 apr 2014.