Sol genom lövverk på c<ampus Johanneberg

Om Chalmersstiftelsen

​​I september 1993 beslutade regeringen att Chalmers tekniska högskola, som då var statlig, skulle överföras till stiftelseform. Under 1994 bildades Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Stiftelsen) och blev ägare till Chalmers tekniska högskola AB (högskolebolaget).
 
När högskolebolaget bildades överlät staten skolans verksamhet (inkråmet) till bolaget samt tillsköt Stiftelsen drygt 1 580 miljoner kronor av löntagarfonderna som hade avvecklats. Detta blev stiftelsekapitalet, varav 900 miljoner inte fick förbrukas utan blev det bundna stiftelsekapitalet. Resterande belopp blev obundet stiftelsekapital och fick vid behov förbrukas. Anledningen till att Stiftelsen tillfördes det obundna kapitalet var att högskolebolaget bland annat skulle kunna ta över statens pensionsskuld till de anställda. Staten överlät alla aktier i högskolebolaget till Stiftelsen och samtidigt bildade man ett bolag fastighetsbolag (idag Chalmersfastigheter AB) vars syfte var att sörja för högskolebolagets lokalbehov.
 
Stiftelsen är idag alltså ägare till aktiebolaget Chalmers tekniska högskola som driver högskoleverksamheten. Det är enligt stiftelseförordnandet Stiftelsens ändamål att som ensam ägare till högskolebolaget verka för att bolaget bedriver utbildning och forskning på internationellt hög nivå inom tekniska, matematiskt-naturvetenskapliga och där med samhörande vetenskaper. Dessutom skall Stiftelsen verka för att Chalmers resurser utnyttjas på ett effektivt sätt för att uppnå sitt ändamål samt att som uppdragsgivare finansiera uppdrag som Stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers.
 

Organisation

Stiftelsen leds av en styrelse som består av totalt 11 ledamöter. Rektorn är självskriven ledamot enligt stiftelsestadgarna och det utses en lärarrepresentant och en elevrepresentant. Resterande åtta ledamöter, inklusive ordförande, är utsedda av regeringen. Styrelsens uppgift är att ansvara för förvaltningen av stiftelsekapitalet, utse och entlediga styrelsen för högskolebolaget samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen i högskolebolaget. 
 
Avkastningen av stiftelsekapitalet finansierar ägarstiftelsens kansli och styrelsearvoden och därutöver vissa strategiska satsningar i högskolebolagets verksamhet. Den löpande verksamheten i högskolebolaget, dvs. utbildning och forskning, finansieras i huvudsak genom årliga statsbidrag direkt till bolaget. Villkoren för finansieringen regleras genom avtal.
 
Ombildningen har gett Stiftelsen och högskolebolaget möjligheten att som självständig juridisk person ingå avtal och bilda ytterligare bolag. Högskolebolaget har fått möjligheten att själv utforma den interna organisationen, utforma tjänstestrukturer och hantera anställningsfrågor. 

Sidansvarig Publicerad: on 02 nov 2022.