​Kapitalförvaltning på Stiftelsen Chalmers tekniska högskola


Stiftelsekapitalet är den finansiella basen för ägaruppdraget. Stiftelsen är bildat ur avveckling av löntagarfonderna och vid bildandet erhöll Stiftelsen 1 580 miljoner kronor, varav 900 miljoner är det bundna stiftelsekapitalet. Avkastningen av stiftelsekapitalet avser att finansiera särskilda strategiska satsningar (ändamålet) och därutöver kostnaden för Stiftelsens kansli, styrelse-arvoden med mera.
 
Stiftelsen har under året fullföljt sitt ändamål genom att finansiera uppdrag för kvalitet och förnyelse.
 
Vad det gäller ansvarsstruktur avseende Stiftelsens kapitalförvaltning finns under styrelsen ett finansråd, som inom ramen för ett placeringsreglemente svarar för allokering av kapitalet mellan, och inom, tillåtna tillgångsslag. Stiftelsen åtar sig även att följa Kammarkollegiets etiska policy. Stiftelsens mål för kapitalförvaltningen är att under en femårs period i genomsnitt per år avkasta 3 % plus inflation, beräknat som avkastning på eget kapital efter kostnader för verksamheten.
 

Placeringsverksamheten bedrivs både i egen regi och placerat i publika fonder. Aktieplaceringar finns både som enskilda innehav (bolag noterade på Stockholmsbörsen) och som fondplaceringar, fyra fonder med olika global/regional inriktning. Ränteförvaltningen sker sedan december 2014 helt i egen regi.

 
Förvaltningen sker genom samförvaltning av samtliga tillgångar och resultatet fördelas efter respektive enhets andel av totalen, baserat på eget kapital. Stiftelsens värdepappersinnehav för samförvaltningen framgår av bilaga som kan rekvireras från Stiftelsens kansli.

Publicerad: fr 07 mar 2014. Ändrad: må 03 sep 2018