​Kapitalförvaltning på Stiftelsen Chalmers tekniska högskola


Stiftelsekapitalet är den finansiella basen för ägaruppdraget. Stiftelsen är bildat ur avveckling av löntagarfonderna. Vid bildandet erhöll Stiftelsen 1 580 miljoner kronor, varav 900 miljoner är det bundna stiftelsekapitalet. Avkastningen av stiftelsekapitalet avser att finansiera särskilda strategiska satsningar (ändamålet) och därutöver kostnaden för Stiftelsens kansli, styrelse-arvoden mm.
 
 Vad det gäller ansvarsstruktur avseende Stiftelsens kapitalförvaltning finns under styrelsen ett finansutskott, som inom ramen för vår finanspolicy svara för allokering av kapitalet mellan och inom tillåtna ramar. Stiftelsens mål för kapitalförvaltningen är att under en tio-årsperiod i genomsnitt avkasta 3 % plus inflation per år beräknat som avkastning på eget kapital efter kostnader för verksamheten.
 
Placeringsverksamheten bedrivs både i egen regi med enskilda innehav samt med placeringar i publika fonder. Båda aktie och räntemarknaden placeras med olika global/regional inriktning.

Sidansvarig Publicerad: ti 11 maj 2021.