Avtalssignering mellan Chalmers och Volvo 2019

Strategiska partnerskap

Chalmers har ett antal partnerskap med strategiskt utvalda organisationer och företag. Partnerskapen är långsiktiga och storskaliga satsningar, som ofta löper under många år och involverar hela Chalmers. Det gör det möjligt för Chalmers och de externa samarbetsparterna att på djupet förstå varandras verksamhet och förutsättningar för att bidra till tillväxt och konkurrenskraft.

En av de saker som skiljer de strategiska partnerskapen från andra typer av samarbeten, är att de knyter ihop samverkan på ledningsnivå med konkreta projekt. Det borgar för att man delar kunskap och behov som är övergripande, vilket möjliggör för Chalmers och företagsledningarna att forma gemensamma agendor.
Företagens insikter inom sin bransch ger viktiga inspel när Chalmers planerar sina utbildningar; på så sätt säkerställs långsiktig kompetensförsörjning. Samtidigt kan Chalmers studenter känna sig trygga i att de får relevanta jobb efter examen – deras kompetens är tydligt efterfrågad.

Inom forskningen satsar parterna på gemensamma forskningsprojekt, projekt som kräver spetskompetens och även behöver dra nytta av den disciplinära bredd som Chalmers kan erbjuda. I de gemensamma satsningarna kan personal hos Chalmers och partnerföretagen arbeta hos varandra en längre eller kortare tid. På så sätt sker kompetensöverföring mellan parterna, på ett enkelt och direkt sätt.

Varje år upprättas en gemensam aktivitetsplan med respektive strategisk partner. Det är ett led i ett systematiskt arbete som stimulerar utveckling och möjliggör uppföljning.

Chalmers styrkeområden har sin bas i djup ämnesforskning, men arbetar på bredden över Chalmers discipliner. Styrkeområdena har värdskap för Chalmers strategiska partnerskap. Det innebär bland annat att styrkeområdena samordnar arbetet för att säkerställa bredd och engageman​g från hela Chalmers. För varje partner finns en utsedd partnerskapsledare, samt kontaktpersoner för forskning och utbildning.

För Chalmers har väl fungerande samverkan med samhälle och näringsliv en lång tradition. Samverkan är en nyckel till långsiktigt hög kvalitet och gör det möjligt för Chalmers att bidra till samhällets och näringslivets utveckling. Samverkan skapar dessutom goda förutsättningar att locka internationell kompetens till Sverige.
 

Våra partnerskap

I dagsläget har Chalmers följande strategiska partners. Du kan läsa mer om det arbete som pågår genom att klicka på namnen nedan. Fler beskrivningar publiceras inom kort.

Sidansvarig Publicerad: må 10 jan 2022.