Samarbete i forskning och utveckling

Det finns flera sätt att samarbeta kring forskning och utveckling. Några exempel är genom forskningscentrum och i forskningsprojekt , genom uppdragsforskning, adjungerade professorer, industridoktorander och genom infrastrukturer och labb. En  stor del av vår forskning har en stark internationell uppkoppling och många projekt sker i direkt samverkan med grupper vid universitet i utlandet. Många av Chalmers forskningsprojekt bedrivs i samverkan med andra lärosäten och eller offentliga och privata aktörer.
Information om forskningsprojekt och samarbetsorganisationer finns på webben och i databasen​ Research.
 

Via institutionerna

För att komma i kontakt med forskare vid en institution kan du antingen kontakta forskare direkt eller viceprefekten för nyttiggörande.
 

Över traditionella disciplingränser via styrkeområdena

Genom våra styrkeområden samlar vi spetskompetens tvärs över våra institutioner för att, tillsammans med övriga aktörer i samhället, ta oss an globala och komplexa samhällsutmaningar. Söker du samarbete inom produktion, energiområdet, informations- och kommunikationsteknologi, transportområdet, nano, samhällsbyggnad, bio- och livsvetenskap eller materialvetenskap kan du vända dig till våra styrkeområden för vidare diskussion.
 
 

Utvecklingsuppdrag via forskningsinstitut

Till våra forskningsinstitut vänder du dig för specifika uppdrag och med tydliga problem som behöver stöd till lösning med hjälp av forskare. Uppdragen är av varierande storlek och på både kort och lång sikt.  Instituten publicerar inte  vetenskapliga artiklar utan är ett renodlat institutstöd och komplement  till Chalmers forskning. Verksamheten sker under sekretess om sådana behov finns.
 

Chalmers Industriteknik, CIT

Stiftelsen Chalmers industriteknik, är ett forskningsinstitut som  arbetar med nyttiggörande av forskning på uppdrag av Chalmers,  näringslivet och samhället i övrigt. CIT erbjuder tjänster för stöd i industriella utvecklingsprocesser och  arbetar med alla kunskapsområden som Chalmers representerar.
Chalmers industriteknik grundades av Chalmers 1984 och kontrolleras av Chalmers ägarstiftelse.
Till webbplats för Chalmers industriteknik  (extern webbplats)
 

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik (FCC) 

Grundades av Chalmers och det tyska Fraunhofersällskapet som en affärsdrivande, icke vinstdrivande svensk stiftelse för att utveckla och anpassa matematiska metoder för industrin.
Till webbplatsen för FCC (extern webbplats)
 

Kontakt och mer information

Sidansvarig Publicerad: må 17 maj 2021.