Syntolkning: Tåg kör förbi på ett spår

Urbana stationssamhällen – raka spåret mot en hållbar region?

Urbaniseringen fortsätter och storstäderna är viktiga tillväxtområden. Men är det så att storstäderna också behöver avlastning? För att nå ökad hållbarhet och samtidigt skapa livskraftigare regioner behöver vi satsa mer på alla typer av städer och samhällen utmed järnvägsnäten. 

Urbaniseringen fortsätter och storstäder är viktiga tillväxtområden. Det vi bygger behöver tydligare adressera hållbarhetsmålen och inbegripa mer än bara bostäder. Inom kunskapsprocessen Det Urbana Stationssamhället fördjupas kunskapen om hur städer och samhällen av olika storlek kan bli mer hållbara. Det berör frågor som täthet, tillgänglighet, funktionsblandning, tillgång till samhällsresurser samt utrymme för utveckling av ekosystemtjänster och delningsekonomi. Det finns en stor potential att utveckla befintliga städer och samhällen längs järnvägsnätet Värden i bebyggelse, infrastruktur, natur och kultur, socialt kapital, näringsliv och lokala identiteter är betydande.  Projektet har hittills bidragit med kunskapsutveckling kring stadsbyggande genom användning av arbetsmetoder och verktyg som öppnar för samskapande och samverkan. Med en integrerad stads- och transportplanering kan livskraftiga samhällen skapas vilka bidrar till att stärka regionen som helhet och avlasta storstäderna.

Medverkande:
Ann Legeby, forskare, KTH Arkitekturskolan
Ulf Ranhagen, Mistra Urban Futures, gästforskare Chalmers, prof em KTH
Åsa Lindborg, stadsarkitekt och planchef, Stenungsunds Kommun
Anna Johansson, styrelseordförande Mistra Urban Futures, fd infrastrukturminister, Riksdagen
Pontus Gunnäs, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen

Moderator
Maria Sigroth, planeringschef, Göteborgsregionen

Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet, Almedalen
Tid: torsdag 5 juli kl 10.30-11.30
Arrangörer: Mistra Urban Futures, Chalmers

Se hela seminariet som video!

Publicerad: on 25 apr 2018. Ändrad: må 09 jul 2018