Att använda design för att utveckla innovationsförmåga

Startdatum 2011-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2011-12-31
På senare tid har forskare uppmärksammat design som ett potentiellt intressant kunskapsområde för företag
som vill bli mer innovativa. En av de ansatser som framhålls är design thinking, ett koncept som lyfts fram
av praktiker som Tim Brown (IDEO) och Roger Martin (Rotman School of Management). Många företag har
också engagerat sig i att tillämpa ansatsen.
 
Projektets ambition är att bidra till en bättre förståelse av Design Thinking (DT), hur det kan tillämpas i stora företag
och vilket värde det skapar i dessa organisationer. Mer specifikt undersöker det hur värdet av design thinking
uppfattas i företagen och hur ansatsen integreras med befintliga processer kring innovation och produktutveckling.
 
Projektet omfattar flera delstudier, huvudsakligen finansierade av CBI.
 
Pilotstudie Ty (2011)
En första pilotstudie genomfördes under 2011 då vi samarbetade med HPI School of Design Thinking i Potsdam,
Tyskland, ett institut som erbjuder företagsutbildning kring design thinking. Vi genomförde en serie kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med ett antal företag som har utbildats av HPI School of Design Thinking och sedan har tillämpat design thinking i minst två år i sina företag. Intervjupersonerna varr personer inom FoU som själva deltagit i utbildningen eller arbetar med personer som gått utbildningen.
 
Pilotstudie US (2011)
Ett antal aktörer i USA som använder sig av Design Thinking identifierades, först genom sekundärdata och press. Vi genomförde kvalitativa semi-strukturerade intervjuer och tillämpade sedan snowball sampling för att identifiera ytterligare företag. Intervjupersonerna var personer som var engagerade i implementering av DT eller innovationsledare på olika nivåer. Totalt omfattade de två pliotstudierna 15 företag.
 
Cross-case studio (2012)
Baserat på resultat från pilotstudierna genomförde vi under 2012 en utökad studie i sex företag (varav fyra identifierades genom pilotstudierna), alla med mellan 4-6 års erfarenhet av att använda DT. I dessa studier har vi intervjuat 3-6 personer, med olika roller. 

Fallstudier (2012-2013)
Under  2012 och 2013 gör vi djupare fallstudier av tre företag , delvis finansierade av Vinnovas utlysning om Design och Innovation. Vi är intresserade av hur företag använder Design Thinking i praktiken och vilket värde detta leder till i företagen. Vi arbetar också med att konceptualisera vad design thinking i praktiken innebär och omfattar.
 
Kontakta oss gärna för mer information eller för eventuella samarbeten!

Projektledare
Externa partners

​HPI School of Design Thinking, Germany

Business & Design Lab, Göteborgs Universitet 

Sidansvarig Publicerad: to 08 okt 2015.