Beslutsstöd för hållbar sanering i urbana områden

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

​Idag ligger många gamla industriområden och deponier mer eller mindre integrerade i stadens expanderande struktur. För att kunna sanera dessa områden måste miljö- och hälsorisker utvärderas och hanteras så att alla aspekter av hållbarhetsbegreppet inbegrips och att hänsyn tas hänsyn till intressekonflikter på lokal, regional och global nivå.

Projektets övergripande mål är att utveckla en metodik baserad på multikriterieanalys (MKA) för praktisk användning i byggprocessen, för värdering av hållbarhet av saneringsalternativ. Metodiken som tar hänsyn till ekologiska, ekonomiska och socio-kulturella aspekter, utvecklas genom tillämpning i tre demonstrationsprojekt.

Specifika mål är (1) att generera goda exempel på tillämpningar och (2) att tillskansa sig praktisk erfarenhet att involvera intressenter och experter och att kommunicera resultat för att möta ett ökande krav på en transparent och spårbar beslutsprocess i komplexa beslutssituationer. Metodiken kommer att utvärderas bland annat map. vilken
typ av information och data som behövs, komplexitet och tidsåtgång, hur resultaten kan kommuniceras och hur olika aktörers intressen kan tas tillvara. Metoder för intressentmedverkan kommer att tillämpas för att undersöka möjligheterna för ökad transparens och kommunikation. Metoder för expertbedömningar kommer att tillämpas för att kunna göra strukturerade bedömningar av osäkra parametrar där inga andra metoder finns att tillgå.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi.

Nyckelord: sanering, förorenad mark, hållbar, MKA, beslutsstöd

Projektdeltagare
​Jenny Norrman
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
​Formas

Sidansvarig Publicerad: må 14 mar 2016.