Professionalisering och institutionell omställningsförmåga för hållbart byggande

Drivet av utvecklingen mot ett hållbart byggande står byggindustrin idag inför en rad större och komplexa utmaningar. Dessa utmaningar ställer krav på industrins aktörer att förändra synen på sin verksamhet samt ger upphov till skapandet av nya roller och/eller att befintliga roller förändras, stärks alternativt försvagas. Som skapare, bärare och/eller genomförare av hållbarhetsagendan har t ex olika typer av miljö- och hållbarhetsspecialister ökat i antal och i betydelse inom byggsektorn. Men trots ökat inflytande över agendan kan vi samtidigt se att många av dessa aktörer för en kamp där de söker efter den professionella roll och identitet som kan ge dem mandat att verka som drivande av utvecklingen. Professionalisering och professionalitet är således viktiga mekanismer att beakta i utvecklingen mot ett hållbart byggande.

Projektet syftar till att undersöka professionaliseringsprocesser och professionella roller och praktik som del i en pågående institutionaliseringsprocess mot hållbar utveckling. Genom att använda det teoretiska ramverket institutional work kan det viktiga sambandet mellan professionaliseringsprocesser, institutionella förändringsprocesser, såsom hållbart byggande, och utvecklingen av nya och stärkta miljö- och hållbarhetsspecialistroller studeras utifrån ett agent- och praktikorienterat perspektiv.

Följande frågor ställs i projektet: Hur formas och förändras professioner och professionella roller vid övergången mot ett mer hållbart byggande? Vilken funktion spelar miljö- och hållbarhetsaktörerna? Hur ser dessa aktörer på sin professionella roll i byggprojekt? Hur mottas dessa nya roller och funktioner inom industrin? Hur utvecklas traditionella yrkesgruppernas praktik, roller och funktion på grund av de förändringar som sker? Till detta avser projektet att särskilt undersöka hur skapandet av nya roller, identiteter och praktik sker genom samspel mellan individer och aktörsgrupper, varför frågor såsom hur utvecklingen av nya roller påverkar maktbalanser inom sociala grupper och enheter samt hur utbytet av kunskap och erfarenheter mellan aktörer påverkar denna utveckling.

Projektet sker i nära samverkan med industrin och strävar efter att utveckla en tvärdisciplinär teoriram där syftet är att stödja både framtida forskning inom området samt utvecklingen av professionella roller och professionalitet inom sektorn. Resultat från projektet avses att spridas på flera sätt. Genom samverkan med industrin ges kontinuerlig återkoppling till de individer och organisationer som deltar i studien, vilket möjliggör stödjandet av pågående utvecklingsprocesser i involverade organisationer. Resultaten sprids också genom offentliga seminarier och i populärpress. Till akademin sprids resultaten genom internationella vetenskapliga artiklar samt genom presentationer vid internationella vetenskapliga konferenser. Till detta tillkommer den spridning av resultat som möjliggörs i samband med skapandet av ett internationellt forskningsnätverk. Genom att projektet antar en tvärvetenskaplig ansats vänder sig projektet till en bred akademisk målgrupp beståendes av forskare inom t ex organisationsteori, management, sociologi, ingenjörskonst, arkitektur och etnografi.

Då projektets fokus utmanar traditionella roller och handlingsmönster ges en möjlighet att påverka attityder samt stimulera till ett ökat ansvarstagande relaterat till hållbar utveckling. Genom att lyfta skillnader och motsättningar mellan olika professionella aktörer ges även samhällsnytta relaterat till aspekter såsom förtroende, tolerans och respekt för andra samt kunskap kring mångfald och jämlikhet på arbetsplatser. Projektet avser även bidra med kunskap som kan bidra till lärande och förbättrad kommunikativ kompetens hos byggsektorns aktörer, särskilt rörande förändringsprocesser och utvecklingen av nya yrkesroller.

Startdatum 2017-01-02
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 20 aug 2020.