Mötet mellan processorientering och de funktionella strukturerna – en kritisk granskning av erfarenheter i svenska organisationer

Startdatum 2008-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2010-12-31

​Långtgående specialisering och divisionalisering av arbete har varit en viktig förutsättning för den produktivitetsökning som skett under nittonhundratalet. Detta har varit nödvändigt för att kunna hantera den ökande kunskapsproduktionen med betydelse för hur aktiviteter utförs. Funktionell/professionell organisering har därför tett sig naturligt. Men detta medför en risk för bristfällig integration av värdeskapande aktiviteter vilket skapat behov av organisering i andra former. Processorientering kan sägas vara ett tidstypiskt exempel på hur denna brist kan lösas.

Budskapet grundas på en enkel men kraftfull idé – integrera aktiviteterna i det värdeskapande flödet och fokusera på det praktiska utförandet av uppgifter, dvs. hur värde skapas i organisationen. Idag är ett stort antal organisationer engagerade i detta baserat på tämligen oproblematiska formuleringar. En del av dessa initiativ, t.ex. ”Business Process Re-engineering”, har redan förkastats i sin ursprungliga formulering. På grund av den oproblematiska formuleringen kan dessa ansträngningar leda till magra resultat och cyniska inställningar bland personalen.

Vi avser i detta projekt studera hur idén kring processorientering faktiskt har påverkat arbetets organisering av organisationer inom den industriella och offentliga sektorn. Främst är vi intresserade av det problematiska förhållandet mellan processorientering och de funktionella/professionella strukturer.

Studien genomförs som en multipel fallstudie av organisationer inom de både sektorerna. Genom detta upplägg ges även möjlighet att göra jämförelser mellan tillämpningar inom sektorerna och därigenom bidra med empirisk förståelse kring konsekvenserna av idéströmningen från industri till offentlig sektorn.

Forskningen bedrivs vid centrumet Centre for Healthcare Improvement - CHI

Involverade organisationer
​Centrum för Tjänsteforskning, Karlstad universitet
Chalmers styrkeområde
Samhällsbyggnad, Livsvetenskaper och teknik
​Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Denna sidan finns endast på svenska

Sidansvarig Publicerad: to 30 jan 2014.