Multi-kriterieanalys

Multi-kriterieanalys för identifiering av hållbara saneringsalternativ

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-03-31

Hantering av förorenade områden är förknippade med mycket höga kostnader för problemägare och samhälle. För en sund hushållning med samhällets knappa resurser bör alternativ som bäst anses kunna uppfylla väl definierade och vedertagna kriterier väljas. Ett vedertaget nyckelkriterium vid beslut om miljöåtgärder är hållbar utveckling. Det finns dock inga utvecklade procedurer för att öppet utvärdera hållbarhet av saneringsåtgärder inom förorenade områden. Multi-kriterieanalys (MKA) föreslås ofta som ett verktyg för utvärdering av hållbarhet, men det finns mycket få tillämpningar inom förorenade områden. En viktig orsak är att det saknas metoder för att värdera ekologiska effekter av sanering. De ekologiska effekterna kan bedömas med hjälp av s.k. soil function (SF), exempelvis uttryckt i termer av markens förmåga att erbjuda ekosystemtjänster. SF har beskrivits av EU-kommissionen som kritisk för människors och ekosystems överlevnad.

Projektets övergripande syfte är att utveckla en praktiskt användbar procedur för MKA för utvärdering av åtgärders hållbarhet. Specifika mål är: (1) att infoga bedömningar av SF i utvärdering av ekologisk hållbarhet och (2) utveckla en prototyp för MKA för identifiering av hållbara åtgärdsalternativ. Projektet kommer att resultera i ny kunskap om hur ekologiska effekter bättre kan inkorporeras i utvärderingar av saneringsåtgärders hållbarhet samt bidra till en tydligare utveckling mot mera långsiktigt hållbara saneringsmetoder.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi.

Nyckelord: Hållbar, utveckling, sanering, förorenade områden

Projektdeltagare

Projektledare
Lars Rosén

Projektdeltagare
Lars Rosén
Jenny Norrman
Tommy Norberg (Matematiska vetenskaper)

Kontaktperson
Lars Rosén

Externa parter i projektet
​Umeå University, Swedish Agricultural University (SLU), NCC Construction, Enveco Environmental Economics Consultancy.
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
​Formas

Sidansvarig Publicerad: fr 26 aug 2016.