En ny perspektiv på slam - tvärvetenskaplig bedömning genom hybridisering av livscykelanalys och riskbedömning (LiCRA)

Hantering av avloppsslam innebär både utmaningar och möjligheter i Sverige. Återföring av olika näringsämnen i slam till jordbruket begränsas idag delvis av de olika referensramar och informationsverktyg som förespråkare respektive motståndare lutar sig mot. När en kvantitativ riskbedömning görs över planer på att leverera näringsämnen till jordbruket, tas en detaljerad bedömning av de lokala riskerna fram. Risker kopplade till energiintensitet hos slamhanteringsalternativ försummas. När livscykelanalys (LCA) görs på slamhanteringsalternativ kommer många olika potentiella miljöeffekter tas med i bedömningen, men spridningen av slam på mark kommer ej att bedömas i detalj. Projektet möjliggör en mer holistisk bedömning av risker kopplade till användning av slam i jordbruket eller för energiomvandling, genom att göra kvantitativ riskbedömning mer meningsful. Detta innebär att ett bredare perspektiv ska kunna tas med i bedömningen än ett fokus på mängden av ett litet antal kemiska eller mikrobiologiska emissioner jämfört med gränsvärden. LCA erbjuder detta bredare perspektiv, men projektet syftar också till att göra LCAer mer exakta genom att inkludera resultat från detaljerade kvantitativa riskbedömningar i de indikatorer som används för att bedöma globala miljöeffekter. De olika utgångspunkter som dessa två metoder har gör en hybridisering till ett angeläget forskningsområde med en potential att kasta nytt ljus över den svenska utmaningen kring slamhantering.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 05 dec 2019.