Förbättrad samverkan i det dubbelriktade flödet av riskrelaterad kemikalieinformation: Fallstudier av textilier, leksaker och målarfärg

Startdatum 2007-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-06-30
Kemikalieanvändningen i vardagsprodukter är omfattande. Ökade kunskaper om informationsflöden, från producent till konsument och vice versa, kan i förlängningen minska människors och miljöns exponering för farliga ämnen. Detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt är ett samarbete mellan forskare på Chalmers, Lunds Universitet, Malmö Högskola och Högskolan i Gävle. I projektet analyseras spridning och tolkning av riskrelaterad kemikalieinformation och syftet är att ge förståelse för spridning, återkoppling, tolkning och användning av
kemikalieinformation.
Projektet fokuserar på fallstudier av de tre konsumentproduktgrupperna textilier, leksaker och målarfärg. Det som studeras är hur kemikalierisk¬information kommuniceras mellan olika aktörer i produktkedjorna, hur kemikalieriskinformation uppfattas och tolkas av olika aktörer i samhället samt hur information återkopplas i produktkedjorna. 
Projektet kommer framför allt leda till ökade kunskaper om informations¬flöden i de socio-tekniska systemen för leksaker, textil och målarfärg. Förhoppningsvis kommer även den kunskap som tas fram kunna fungera som underlag till förbättrade policybeslut och förändrade beteendemönster, vilket i förlängningen kan leda till minskade kemikalierisker i samhället.​
Projektledare
​Mikael Klintman
Samtliga projektdeltagare
Sverker Molander,
Mikael Klintman,
Ernst Hollander,
Jesper Sjöström,
Kristin Fransson,
Emelie Stenborg.
Externa parter i projektet

Lunds universitet,

Malmö högskola,

Gävle högskola.​

 

Artiklar, rapporter, avhandlingar, konferensbidrag etc.
Fransson, K., Molander, S. 2012. Handling Chemical Risk Information in International Textile Supply Chains. Journal of Environmental Planning and Management, in press.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09640568.2012.681032
 
Sjöström, J. 2011. Towards Bildung-Oriented Chemistry Education. Science Education, in press. http://link.springer.com/article/10.1007/s11191-011-9401-0?null
 
Klintman, M., Kronsell, A. 2010. Challenges to legitimacy in food safety governance? The case of the European Food Safety Authority. Journal of European Integration, 32 (3), 309-327. http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1503720
 
Klintman, M. 2009. Participation in Green Consumer Policies: Deliberative Democracy under Wrong Conditions? Journal of Consumer Policy, 32, 43–57. http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1314298
 
Boström, M., Klintman, M. 2009. The green political food consumer: A critical analysis of the research and policies. Anthropology of Food, S5, September. Available Online, http://aof.revues.org/index6394.html http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1515925
 
Klintman, M. and Boström, M. 2011. Political consumerism and the transition towards a more sustainable food regime: Looking behind and beyond the organic shelf.” Ch. 5 in Spaargaren, G., Loeber, A. and Oosterveer, P. (Eds.), Food Practices in Transition: Changing Food Consumption, Retail and Production in the Age of Reflexive Modernity.
London: Routledge. http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1515930
 
Hollander, E. 2011. The Doll, the Globe and the Boomerang: Chemical Risks in the Future: Introduced by a Chinese Doll Coming to Sweden. Gävle: University of Gävle. http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:460991
 
Boström, M. and Klintman, M. 2008/2011. Eco-Standards, Product Labelling and Green Consumerism. Hampshire, UK: Palgrave Macmillan (pp. 256). http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1386958
 
Hermele, K., Hollander, E. 2008, Taking sustainability into account. In Frostell, B., et al. (Eds.) Science for Sustainable Development - The Social Challenge with Emphasis on the Conditions for Change. VHU, Uppsala, Sweden.
http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:118858
 
Sjöström, J. 2009. Den humanistiska kemiläraren. Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift, nr. 10/2009, s. 37. http://muep.mah.se/handle/2043/8824
 
Sjöström, J. 2008. Kemi i massmedia. Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift, nr. 10/2008, s. 49. http://muep.mah.se/handle/2043/6966
 
Sjöström, Jesper. 2011. På väg mot bildningsorienterad kemiundervisning. NFSUN (Nordiskt ForskarSymposium om Undervisning i Naturvetenskap), Linköping University, Linköping, June 14-16. http://muep.mah.se/handle/2043/12279
 
Sjöström, Jesper. 2010. To choose tomato ketchup – using scientific knowledge in everyday life. NERA (Nordic Educational Research Association) conference: Active Citizenship, Malmö, Sweden, March 11-13. http://muep.mah.se/handle/2043/10482
 
Sjöström, Jesper. 2010. Kemikaliedidaktik – varför, vad och hur? FND 2010 - Att kommunicera naturvetenskap i teori och praktik – ett möte mellan lärarutbildning, skola och NV-didaktisk forskning. Kristianstad, Sweden, November 16-17. http://muep.mah.se/handle/2043/10956
 
Sjöström, Jesper. 2010. Public Understanding of Chemicals and Chemical Risk Information. Workshop, Malmö University, Malmö, Sweden, August 24-25. http://muep.mah.se/handle/2043/13939
 
Stenborg, Emelie. 2009. Chemical Risk Information Flows to and from the Public: Investigating member organizations at two levels in Sweden, Coping with Uncertainty, A Multidisciplinary Research Conference on Risk Governance in the Baltic Sea Region, Stockholm, Sweden, November 15-17. http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1761878
 
Stenborg, Emelie. 2009. Managing the Chemical Risks with Consumer Goods: The Dual Role and Dilemmas of Member Organisations, ESA Conference of European Sociological Association, Lisbon, Portugal, September 2-5.
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1761874
 
Sjöström, Jesper. 2008. Nytta-risk-tänkande kring kemikalier som en del av medborgerlig bildning – varför och hur? FND 2008 - NV-didaktisk forskning och lärarutbildning i samverkan, Stockholm, Sweden, October 20-21. http://muep.mah.se/handle/2043/6965
 
 
Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning​
ChEmiTecs​

Sidansvarig Publicerad: ti 14 okt 2014.