Förädling av inhemska förnybara råvaror till värdefulla bulk- och finkemikalier för en biobaserad samhällsekonomi: teknikutveckling, systemintegration och miljöeffekter (BioBuF)

Vi kommer att utveckla ett nytt bioraffinaderikoncept där inhemska råvaror, i form av grenar, rötter och toppar (GROT) samt mikroalger, konverteras till en uppsättning bulk- och finkemikalier. Adipinsyra, startmaterial för tillverkning av bl.a. nylon, kommer att produceras genom mikrobiell omvandling av kolhydrater från råvarorna. Aromatiska kemikalier, som tereftalsyra, kommer tillverkas genom biokonvertering av ligninfraktionen i GROT. Separationsteknik och förbehandling kommer att utvecklas för att erhålla en ligninprodukt som kan användas för produktion av aromatiska ämnen. Möjligheten att använda mikroalger som en källa för värdefullare kemikalier ska också utvärderas. Sidoströmmar kommer att genomgå anaerob rötning och behandling i bioelektrokemiska system för att möjliggöra återvinning av näringsämnen och förbättra vattenekonomin. Experimentella data från projektet samt litteraturdata kommer användas för att analysera hela bioraffinaderiprocessens miljöpåverkan, inklusive indirekta effekter av att producera och skörda råvarorna. Möjligheterna att integrera processen med befintlig industri och vilka ekonomiska fördelar detta kan medföra kommer också att utvärderas. Miljöeffekterna av en uppskalning till industriell nivå utreds parallellt med utvecklingen av den nya tekniken. Studierna kommer att göra det möjligt att bestämma vilken teknikutveckling som är nödvändig för att säkerställa att den nya bioraffinaderitekniken blir miljömässigt och ekonomiskt hållbar

Samarbetande organisationer

  • SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2013-06-17
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Finansieras av

  • Västra Götalandsregionen (Offentlig, Sweden)
  • Formas (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: ti 17 mar 2020.