Utveckling och övergång till IoT-baserade cirkulära produktionssytem och värdekedjor (IoTCirProd)

Digitalisering, med särskilt fokus på Internet of Things (IoT), kan möjliggöra utveckling och övergång till cirkulära affärsmodeller genom att till exempel förlänga produkters livslängd, exv med övervaknings- och spårningsverktyg och förbättring av service och support. Idag ökar användningen av digital teknik hos tillverkande företag när de utvecklar tjänsterbjudanden, menfortfarande är denna utveckling i ett tidigt skede. Detta utgör bakgrunden till detta föreslagna forskningsprojekt. Projektet bygger på samarbete mellan universitet, industripartners och ett forskningsinstitut. Projektet fokuserar på att utveckla nya lösningar för material- och produktionsstyrning (MPS) av cirkulära flöden, vilka möjliggörs av IoT i samverkan med nya och existerande affärsrelationer i försörjningskedjan. Projektets kärna består av empiriska studier uppdelade i ett antal arbetspaket motsvarande olika faser i utvecklingen mot cirkulära produktionssystem: 'IoT som en möjliggörare' som en förberedelsefasen, för att förstå data, datakvaliteten som kan fångas mha IoT. Därefter fokuserar vi på hur data används för att bygga upp nya typer av Product-Service Systems. Därefter är övergången för tillverkande företagen till cirkularitet i fokus, med inriktning på hur produkter exv kan återanvändas och renoveras och hur nya MPS-lösningar och affärsrelationer möjliggör denna övergång. De industriella partnerna i projektet utvecklar just nu service-baserade produkter och har pilotstudier för cirkulära modeller i sina planer. Sammantaget syftar detta projekt till att utveckla ny kunskap och en mognadsmodell för att stödja företag inom tillverkningsindustrin i Sverige i utveckling och övergång till ett cirkulärt produktionssystem.

Samarbetande organisationer

  • Piab (Övriga, Sweden)
  • ESAB (Privat, Sweden)
  • Meridion AB (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Husqvarna (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-04-12
Slutdatum 2024-04-11

Sidansvarig Publicerad: lö 13 aug 2022.