Utveckling av simuleringsförmåga och avancerade processmodeller för bergmaterial-, malm- och mineralproduktion

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur produktionsprocesser för ballast-, mineral- och gruvindustrin fungerar samt hur produktiviteten och den slutliga produktkvaliteten kan förbättras. Denna kunskap kan användas till dimensionering och konstruktion vid nyetablering av krossanläggningar såväl som vid optimering av redan existerande processer. Lösningsförslag för både nya processer samt enskilda maskiner kan simuleras. Målet är att utveckla effektiv metodik och plattform för modellering och simulering tar hänsyn till tidsdynamiska variationer och beteenden. En plattform för simulering av kross- och malningsanläggningar för produktion av bergmaterial, malm (sovring) och mineral i Matlab/Simulink. Ett vältäckande modellbibliotek för bergmaterial, enskilda maskiner, produktionsenheter och styrsystem samt några exempel på fördefinierade anläggningar och processer av olika typer ingår i plattformen. Den förväntade effekten av projektet är en ökad produktivitet genom ett ökat resursutnyttjande, lägre energiförbrukning, ökat processutbyte samt mindre spill. Den totala kostnadsbesparingen tros komma att uppgå till 10-20%.

Samarbetande organisationer

  • Swerock (Privat, Sweden)
  • NCC AB (Privat, Sweden)
  • LKAB (Privat, Sweden)
  • Sand & Grus AB Jehander (Privat, Sweden)
  • Skanska (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30

Finansieras av

  • Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) (Non profit, Sweden)
  • MinFo (Non profit, Sweden)
  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: fr 08 maj 2020.