Touch AT! Design av interaktiva pekskärmsbaserade hjälpmedel för barn med kognitiva funktionshinder

Projektet ’Touch AT! – Design av interaktiva pekskärmsbaserade hjälpmedel för barn med kognitiva funktionshinder’ avser att studera hur informationsteknologi kan användas som stöd för att hjälpa barn med kognitiva funktionshinder. Mer specifikt riktar sig projektet mot barn och ungdomar i särskolan och användning av enheter med pekskärmsbaserade gränssnitt såsom surfplattor och smartphones. Utifrån identifierade behov kommer projektet att fokusera på design av hjälpmedel som ger stöd för emotionell och social träning snarare än inlärning av färdigheter. En viktig del i projektet är att undersöka hur barnen själva, och personer i deras närhet kan delta i, och bidra till designprocessen. Denna process innehåller flera iterationer av allt från kravspecifikation, idégenerering, design, implementation, testning och utvärdering. Den svenska särskolan omfattar idag ca 12 000 elever. Barnen i särskolan utgör en mycket heterogen grupp då typen och graden av funktionshinder är mycket varierande. Ett återkommande problem är att eleverna har problem med emotionella och sociala färdigheter, något som har konstaterats hos 60-65% av barn med kognitiva funktionshinder. Trots detta tenderar huvudfokus för undervisningen att ligga på utveckling av barnens kognitiva, språkliga och motoriska färdigheter, och därför är det viktigt att utveckla stöd som kan användas för träning i sociala och emotionella färdigheter. Målet med projektet är därför att ta fram metoder, riktlinjer och verktyg som kan användas för utveckling och utvärdering av appar som stödjer social och emotionell träning. Projektet kommer även att utveckla och testa ett antal designexempel enlighet med framtagna riktlinjer. Projektet kommer att utföras av Avdelningen för interaktionsdesign, och Avdelningen för lärande, kommunikation och IT vid institutionen för Tillämpad informationsteknologi vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet samt Institutionen för psykologi vid Göteborgs universitet. Arbetet kommer att utföras i ett nära samarbete med den tänkta användargruppen.

Startdatum 2014-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.