Sol i gemenskap: deltagande, organisation och regelverk (SiG)

I detta projekt står gemensamt ägande av solel, s.k. solgemenskaper, i fokus. Energigemenskaper framhävs inom bl.a. EU som betydelsefulla för att utveckla hållbara energisystem som inkluderar och engagerar många människor. Det saknas dock forskning om förutsättningarna för deltagande i dessa gemenskaper. Vi saknar kunskap om hur och under vilka förutsättningar energigemenskaper kan skapa inklusion, mångfald och variation och därigenom göra solelen tillgänglig för olika grupperingar. Denna kunskapslucka vill detta projekt fylla genom att undersöka hur deltagande, organisation och regelverk påverkar villkoren för solgemenskaper i Sverige, samt vilka individer som väljer att investera och delta i dem. Projektet är organiserat i fyra arbetspaket som inkluderar kartläggning utifrån befintliga databaser och dokument samt fallstudier för att samla in nya data. Då antalet solgemenskaper i Sverige än så länge är litet kommer en jämförelse även att göras med vindkraftsgemenskaper.

Samarbetande organisationer

  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2021-01-01
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 12 jan 2021.