Sekundärflödesvärmeväxlare för Förbättring av Flygmotorers Verkningsgrad

Syfte och mål:
Industrin och akademin har under lång tid studerat flygmotorarkitekturer med ökad verkningsgrad från överföring av värme mellan motorns gasflöden. Projektet "Sekundärflödesvärmeväxlare för förbättring av flygmotorers verkningsgrad" syftar till att att hitta säkrare och kompaktare metoder för att förverkliga dessa koncept. Målet är att generera, simulera och värdera motorer som flyttar värme via en vätska i ett slutet kretslopp, och visa om en sänkning av bränsleförbrukningen med 5% är möjlig.

Förväntade effekter och resultat:
Projektet skall ge en översikt över föreslagna koncept för optimering av värmeflöden. Geometrier och strömningsmodeller för ett vätskesystem med överföring av värme från kompressorn och för ett system med överföring av värme från turbinen skall utvecklas. Baserat på dessa fallstudier skall ett koncept optimeras för minimal bränsleförbrukning installerad i ett framtida flygplan. Studien kan ge underlag till vidare studier i NFFP8 eller i europeiska samarbeten.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-11-10
Slutdatum 2020-09-30

Publicerad: on 28 nov 2018.