Samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering: Ett interaktionsforskningsprojekt

Projektet syftar till transdisciplinär kunskapsproduktion om medborgarinitiativs roll i planeringsprocesser och hur design och planering kan utvecklas för att använda dessa initiativ som resurser för hållbar stadsutveckling. Detta angreppssätt kräver en reflexiv process som involverar både forskning och praktik i konkreta planeringssituationer. Eftersom vi är särskilt intresserade av lösningar som fungerar utsatta urbana områden planerar vi en fallstudie i ett svenskt förortsområde som lider av socioekonomisk stigmatisering. Projektet är designat utifrån tre faser: kartläggning, interaktion respektive syntes. Interaktionerna syftar till att skapa mellanrum, där olika intressen möts och kunskap utvecklas. Målgrupperna för arbetet är forskare, praktiker på kommunal och regional nivå som arbetar med design och planering, samt deltagande invånare och andra aktörer i vårt fallstudieområde Hammarkullen. De förväntade resultaten kan delas in i tre nivåer. För det första teoretiskt och metodologiskt där fokus ligger på publikationer i akademiska tidsskrifter. För det andra, för att nå ut till praktiker, vill vi skapa en hemsida, ta fram informationsmaterial, hålla föredrag och anordna en nationell konferens om deltagandemetoder. För det tredje vill vi också uppmärksamma de resultat som kan förväntas i form av kapacitetsbyggande i det lokala fallstudieområdet, vilket på kort och lång sikt kan komma att ha betydelse för områdets utveckling.

Startdatum 2010-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.