Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk (RePlan) - Steg B

Bygg och återvinningsbranschen ingår typiskt i stora produktionsnätverk bestående av många olika parter som gemensamt utför de aktiviteter som genererar produktion, distribution och konsumtion. På grund av en decentraliserad organisationsstruktur är det för bygg och återvinningsbranschen ofta tufft att nyttja nätverkets potential. Lärdomar stannar där de uppstår och bristen på sammanlänkning medför lågt resursutnyttjande. Ett skäl till att potentialen i nätverken inte nås är att det idag saknas en taktisk planeringsprocess med tillhörande IT verktyg som kan möjliggöra en effektiv samordning inom nätverket. Därför är syftet med projektet är att utveckla, implementera och sprida taktiska planeringsprocesser och stödjande IT-verktyg för bygg och återvinningsbranschen. Projektet genomförs i nära samverkan mellan bygg-, återvinningsföretag, forskare och systemleverantörer för att på så sätt kunna ta fram djupgående insikter kring de planeringsförutsättningar som föreligger och utveckla generella processer och verktyg anpassade till dessa förutsättningar. Då resultatspridning är ett viktigt arbetar projektet även mycket nära en referensgrupp bestående av experter och branschorganisationer. Effekter av projektet är förutom stora vinster för de medverkande parterna i termer av ökad resurseffektivitet, nya affärsmöjligheter, ökad kunskap och utbildningsmöjligheter stora kostnadsbesparingar och miljövinster för svensk industri och samhället i stort.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • Arcona (Privat, Sweden)
  • Ragn-Sells (Privat, Sweden)
  • Vico Software (Privat, Sweden)
  • Optimity (Privat, Sweden)
  • NCC AB (Privat, Sweden)
  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-01-12

Sidansvarig Publicerad: to 12 sep 2019.