Reducera NOx emissioner från fordon

​På kemiteknik arbetar vi med att minska emissionerna av NOx från dieselfordon, mha heterogenkatalys. En lovande teknik är urea selektiv katalytisk reduktion (SCR). I detta koncept är urea doserad först, och urean sönderfaller därefter och hydrolyseras för att bilda ammoniak före SCR katalysatorn. I katalysatorn reagerar ammoniaken selektivt med NOx, vilket resulterar i bildningen av N2 och H2O och därigenom reduceras NOx emissionerna. Vid avdelningen arbetar vi i flera projekt med detta koncept, mha katalysatorpreparering, katalysator karakterisering, aktivitet och selektivitets mätningar, DRIFT spektroskopi, micro calorimetri och kinetikmodellering.

Projektledare
​Biträdande professor Louise Olsson

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.