Projekteringsprocess i kontraktsform Tidig Entreprenörmedverkan, TEM

Trafikverket tillämpar Kontraktsform tidig entreprenörsmedverkan (TEM) i komplexa anläggningsprojekt. Det är ett s.k. ECIkontrakt där entreprenören medverkar i ett tidigare konceptuellt skede än i en traditionell totalentreprenad. Möjligheten att påverka utfallet minskar i takt med nedlagda projektkostnader vilket också innebär att värdet för beställaren och kostnaderna att producera produkten till stor del definieras i tidiga skeden av byggprocessen. Kontraktsformen skapar nya förutsättningar för samverkan mellan beställare, konsult och entreprenör genom nya upphandlingsformer. Dessa nya förutsättningar får konsekvenser för hur projektering med samverkan på hög nivå genomförs på projektnivå. Frågor om nya ansvarsområden, nya roller, projektorganisationen som team, motkrafter och framgångsfaktorer och genomförande risker på
projektnivå är viktigt att studera. I detta fortsättningsprojekt vill vi fortsätta studera dessa konsekvenser och ge branschen
rekommendationer hur dessa tre discipliner kan utveckla sin samverka.
Syftet är att studera hur man genomför projekt med kontraktsform tidig entreprenörmedverkan (TEM) på projektnivå i termer av organisering av projektteamet, ansvarsfördelningar, samt olika verktyg och processer som ger möjligheter att effektivisera byggprocessen. Projektet fokuserar på samspelet mellan beställare, konsult och entreprenör för att bemöta kostnadsdrivande aspekter, kvalitet och innovation och använder ett nätverksperspektiv. Ansökan omfattar en fortsättning på ett tidigare finansierat doktorandprojekt som kommer att studera ytterligare två projekt med TEM kontraktsformer. Metoderna som kommer att användas är observationer, intervjuer, och dokumentanalys. Projektgruppen är tvärvetenskaplig och består av forskare inom projektledning, projekterings-, konstruktions- och genomförandeprocessen som samarbetar med en referensgrupp med medlemmar från industrin. Vidare kommer aspekter avseende ledning och styrning, kommunikation och beslutsfattande med koppling till ovanstående områden att behandlas.
Förväntade resultat är att ge Trafikverket rekommendationer om hur man genomför Kontraktsform TEM mellan beställare, konsult och entreprenör på projektnivå.

Startdatum 2021-10-10
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: må 16 maj 2022.