PepCap - Inkapslad antimikrobiell peptid med förlängd frisättning

Syfte och mål: Projektet syftar till att möta de stora samhällsutmaningarna med antibiotikaresistens till följd av överanvändning av antimikrobiella substanser. Målet är att samla kunskap och samverka kring utveckling av antibakteriella fibermaterial till helt nya sårvårds- och hygienprodukter. Idén bygger på nyutvecklade effektiva antimikrobiella peptider (AMPs) som är biologiskt nedbrytbara och därmed minskar risken för resistensuppkomst. Kontrollerad och förlängd frisättning av AMPs genom att inkorporera dem i mikrokapslar samt i fibermaterialet kommer också att utvärderas. Förväntade effekter och resultat: Projektet rör utveckling av antimikrobiella material med andra verkningsmekanismer än befintliga antibiotika, där riskerna med resistensutveckling minimeras, och på så vis bidra till att effektiviteten hos nuvarande antibiotika bevaras och antalet infektioner av resistenta bakterier hålls nere. Förhoppningen är att innovationen ska ha god terapeutisk effekt, bidra till ett minskat antal såromläggningar samt leda till kortare behandlingstider, vilket skulle resultera i lägre sjukvårdskostnader och högre livskvalitet samt stärka konkurrenskraften hos svensk industri.
Upplägg och genomförande: Arbetet kommer initialt att utgöras av omvärldsbevakning, fördjupad behovsanalys och diskussioner kring olika tekniska frågor. Omvärldsbevakningen kommer att innefatta både en sammanfattning av befintliga kommersiella produkter samt en översikt över forskningsläget inom området. Fler aktörer från värdekedjan för sårvårdsprodukter (leverantörer, slutanvändare, behovsägare) kommer att bjudas in till workshops för att utvidga idén och konsortiet. Vi ämnar även att ta fram ett första "proof-of-concept" för att visa på potentialen hos idén.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-11-18
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-08-18

Sidansvarig Publicerad: on 07 okt 2020.