Patientinvolvering i förbättringsarbete

Startdatum 2008-08-01

Historiskt sett har patientens roll inneburit ett ganska passivt förhållningssätt där man litat till den professionella hälso- och sjukvårdsexpertisens omdömen och beslut. Dagens patienter är dock intresserade av att få vara mera delaktiga i sin vård och behandling, vilket också ses som positivt för att skapa en bättre kvalitet. Det börjar dessutom komma exempel på att patienter och närstående kan vara delaktiga i att förbättra inte bara sin egen vård och behandling utan också i att förbättra hur vården utförs.

Bland annat har man i Storbritannien framgångsrikt genomfört förbättringsarbeten inom sjukvården där både vårdpersonal och patienter arbetat tillsammans, modellen kallas Experience-Based Co-Design EBCD. Modellen finns översatt till svenska och kallas då Patienter och personal utvecklar vården - i fyra steg, för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling. De fyra stegen innebär att fånga, förstå, förbättra och förändra/följa upp upplevelsen av patientprocessen.

Syfte: Att undersöka och beskriva vad som händer när vårdpersonal och patienter/närstående tillsammans förbättrar vården.

Forskningen sker via aktionsforskning, vilket innebär att det sker ett praktiskt förbättringsarbete samtidigt som vi utforskar det tillsammans. I projekten har dialoger med gemensam reflektion kring själva arbetssättet förekommit frekvent. Som grund för att fånga upplevelser har intervjuer använts. Aktionsforskning sker tillsammans med patienter/närstående och vårdpersonal i två förbättringsprojekt på Skaraborgs sjukhus, det första inom neonatalvården och det andra i vården av barn med diabetes.

 Se film om tjänstedesign i vård och omsorg

Forskningen bedrivs inom forskningscentrumet Centre for Healthcare Improvement - CHI

Centre for Healthcare Improvement - CHI

Slutsatser
​Patienter/närståendes deltagande i förbättringsarbete ger sjukvården tillgång till viktig information som vi annars skulle sakna. Informationen berör upplevelser av olika aktiviteter i vårdprocessen och behov/prioritering av förbättringsområden. Dialog mellan patienter/närstående och vårdpersonal utanför den ”vanliga” vårdkontakten gör att det känns mera ok för patienter/närstående att lyfta förbättringsbehov.

Patienter/närstående och vårdpersonal upplever olika saker när det gäller behov av förbättring, endast få är gemensamma. Deltagande av patienter/närstående gör att sjukvårdspersonalen får en bättre helhetssyn kring patientens vård. Patienter/närstående berättar ju om sin hela upplevelse, inte bara om en speciell avdelning som de varit på.

Vid detta sätt att arbeta tillsammans, identifieras och förbättras olika slags problem. Flest av enkel karaktär som lätt går att åtgärda men också komplicerade och komplexa problem som till exempel samarbete mellan vårdpersonal på olika vårdavdelningar.
Chalmers styrkeområde
​Projektet kopplas till styrkeområde Livsvetenskaper och teknik.
Denna sidan finns endast på svenska

Sidansvarig Publicerad: to 25 jan 2018.