PROcesser för DiAlkoholCellulosa PROduktion - ProDAC

Syfte och mål: Syftet med ProDAC är att öka skogsindustrins kompetens och möjliggöra storskalig tillverkning av termoplastiska fibrer genom att förbättra processerna, samt demonstrera derasanvändning i smältprocesser samtidigt som alla sidoströmmar från processen tas om hand för att öka det totala utbytet.
Målet är att: * utbilda två personer som kan driva relevant forskning och utveckling framåt * demonstrera en betydligt mer resurssnål process för framställning av dialkoholcellulosa * förbättra processen för att termoforma detaljer * demonstrera detaljer med förbättrat fuktmotstånd
Förväntade effekter och resultat: ProDACS fokus på upparbetning av sidoströmmar, avvattning av den modifierade cellulosan och efterföljande materialbearbetning, kan bidra till en biobaserad ekonomi genom att utveckla förbättrade och mer energieffektiva processer, med lägre vattenförbrukningen i processtegen. Vidare kan ProDAC bidra till FNs hållbarhetsmål genom minskad konsumtion av råvaror så som vatten och energi. Ett hållbart byte från fossilbaserade plaster till cellulosabaserde plaster skulle ha en positiv inverkan på klimatförändringen samt bidra till minskad mängd icke nedbrytbar plast i haven.
Upplägg och genomförande: Projektet består av fyra arbetspaket (WP): WP1 Separationsprocesser - avvattning av den modifierade massan och upparbetning av cellulosamaterial från sidoströmmar WP2 Smältprocesser - fokus på processen och egenskapskrav på materialet i processen (tex torrhalt) WP3 Kemisk cellulosafibermodifiering - stöder WP1 och WP2 med material med olika modifieringar och med förbättrade funktionella egenskaper (fukttålighet) WP4 Koordinering - kordinering av projektet samt framtagning av demonstratorer
Projekttiden är 34 månader med start 2021-11-01.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Lunds tekniska högskola (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2021-11-01
Slutdatum 2024-08-31

Sidansvarig Publicerad: lö 12 feb 2022.