Offentlig förvaltning bortom New Public Management? Medskapande patienter, interorganisatoriskt samarbete och dess konsekvenser för jämlik hälso- och sjukvård

Många av hälso- och sjukvårdens utmaningar är av organisatorisk karaktär. Såväl traditionell sjukvårdsorganisering som influenser från privat sektor (New Public Management, NPM), har bidragit till en ofta fragmenterad sjukvård som inte tillfredställande adresserar olika gruppers behov och förväntningar. Många forskare menar att ett nytt idékluster är under framväxt, post-NPM, som betonar bl.a. interorganisatoriskt samarbete och den involverade användaren. Postdoktor-projektets utgångspunkt är att undersöka post-NPM-idéernas konsekvenser för jämlik hälso- och sjukvård. Projektet är en naturlig fortsättning på doktorandstudierna. Avhandlingens utgångspunkt är bristande patientinvolvering och ojämlikheter i hälso- och sjukvården. Delstudierna undersöker moderskap baserat på bl.a. födelseland; patientklagomål utifrån bl.a. ett genusperspektiv; och preventiva insatser i ett segregerat område. För att adressera ojämlikheter i samhället integrerar avhandlingen den individualiserade tjänsteforskningen med social kontext. En sådan teori-integrering avslöjar att vissa gruppers medskapande av värde möjliggörs av sociala strukturer, medan medskapandet begränsas för andra grupper. Teori-integreringen visar också på potentialen i att låta representanter för förfördelade grupper i samhället vara med och utveckla hälso- och sjukvårdstjänster som bättre möter gruppmedlemmars behov och förväntningar.I min framtida forskning hoppas jag kunna fortsätta att utveckla representativitet i värdemedskapande samt att problematisera det individualiserade värdebegreppet i offentlig sektor. Ansatsen planeras vara tvärvetenskaplig då forskningen rör sig i gränsområdet mellan, framför allt, offentlig förvaltning, service marketing och jämlikhetsteorier såsom health equity. En kollaborativ forskningsansats är planerad med tre fall med vilka kontakt är väletablerad, med målsättningen att samskapa kunskap relevant för både akademi och policy/praktik.

Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Finansieras av

  • Forte (Non profit, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 11 apr 2019.