Metoder for komplex medicinsk volymsvisualisering baserade på kliniska uppgifter och kognitiva processer

Effektiv medicinsk visualisering genom anpassning av tekniken till outtalade uppgifter och tankeprocesser Det görs stora framsteg inom medicinsk avbildning, vilket ger möjlighet till förbättrade möjligheter till diagnostiska bedömningar och behandlingsuppföljning. Dessa framsteg leder dock inte automatiskt till att fördelarna blir realiserade i sjukvården. Det finns betydande hinder att övervinna vad gäller den mänskliga interaktionen med tekniken. Det övergripande målet för detta projekt är att uppnå en avgörande höjning av användarvänligheten för visualisering av komplexa medicinska bilddataset. Den underliggande idén är att kontinuerligt anpassa systemet till de ofta outtalade visuella uppgifter och bildbaserade problemlösningsprocesser läkaren utför. Denna anpassning är tänkt att minska den mentala ansträngningen att använda systemet medan relevant information och interaktionsmöjligheter finns tillgänglig vid varje tidpunkt. Detta mål är i linje med en övergripande vision att ett visualiseringssystem ska vara en direkt och ohindrad förlängning av människans tankeverksamhet. Projektet applicerar dessa idéer på en visualiseringsteknik som kallas volymsrendering, och på dataset som har mer än ett värde i varje punkt. Detta område är valt av två anledningar, dels för att viktiga medicinska undersökningsmetoder producerar dessa typer av data, dels för att användarvänligheten blir extra låg med existerande metoder för dessa komplexa data set. Det föreslagna projektet har en tvärvetenskaplig prägel, och innefattar både aspekter från både medicin, visualisering och människa-maskin-interaktion. I ett större perspektiv kan sägas att projektet inte bara siktar på att ta fram bättre visualiseringsmetoder, utan också vill inspirera till att läkarna refelekterar över sina bildbaserade problemlösningsstrategier, vilket ihop med anpassade verktyg kan leda mer effektiva strategier.

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.