Methods and systems for evaluating emissions

Bild från laboratorium


Syftet med projektet är att undersöka hur framtida marina bränslen och reduceringstekniker samt olika kemiska komponenter, som aromater och svavel, i marina bränslen påverkar emissioner av partiklar och bildning av sotpartiklar/black carbon. I projektet genomförs mätningar på en marin motor i laboratoriemiljö och ombordmätningar på fartyg. Mätningarna fokuseras på antalet partiklar, storleksfördelning, kemiskt innehåll och massa av partiklar. Resultaten från mätningarna kan användas i beräkningar, och som vägledning vid val av marina bränslen samt vid utvärdering av fartygs utsläpp till luft och dess påverkan på hälsa och miljö.

Publicerad: ti 27 feb 2018.