Lednings- och organisationsmodell för innovativa, effektiva och socialt hållbara produktionsteam

Syfte och mål: Projektets syfte är att anpassa, implementera och utvärdera en lednings- och organisationsmodell för produktionsteam, för att åstadkomma hög innovationsförmåga och organisatoriskt lärande, med ekonomisk och social hållbarhet. Operatörer får möjlighet att äga och ansvara för utveckling och förbättring av sin process genom en djupare kompetens inom områden som är väsentliga för produktionsteamets produktion. Målet är ökad kunskap om organisering och ledning av produktionsteam för att erhålla innovationshöjd, effektivitet och en god arbetsmiljö. Förväntade effekter och resultat: Förväntade resultaten är ökad förståelse om:
- hur första linjens chefers ledarbeteende påverkar produktionsteams prestationer, innovationsförmåga och social hållbarhet
- innovationsnivåer för produktionsteam i svenska produktionsmiljöer
- operatörers och första linjens chefers uppfattning, i svenska produktionsmiljöer, om motivation, ledarskap, social och organisatorisk arbetsmiljö
- hur kontexten påverkar företagsanpassningen av lednings- och organisationsmodellerna
- hur ledarskapet och det organisatoriska lärandet påverkas genom interventionen
Upplägg och genomförande: Projektet kan delas in i tre huvudfaser: nulägesanalys-, anpassning och interventions-, och utvärderingsfasen. I första fasen genomförs en kvalitativ och kvantitativ nulägeanalys i företagen. I interventionsfasen anpassas lednings- och organisationsmodellen till respektive företags kontext för att sedan implementeras och prövas, i specifikt utvalda piloter. I utvärderingsfasen, analyserar forskarna effekterna och utvecklingen i de olika pilotgrupperna med avsikt att värdera och vidareutveckla modellen och möjliggöra att resultaten kan få en bredare spridning.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Automotive Components Floby AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Falks Metall AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-01-01
Slutdatum 2024-06-30

Sidansvarig Publicerad: lö 21 maj 2022.