Lättare och bättre krockskydd från energiabsorberande 3D-armerade kompositmaterial

Syfte och mål
Projektet avser att experimentell undersöka om de unika mekaniska egenskaper som påvisats hos 3D-armerade kompositmaterial möjliggör användning av dessa i nya typer av skadepreventiva lösningar i fordonstillämpningar, eller i fordonsdelar där kompositmaterial för närvarande inte kan användas. De nya materialen har tidigare uppvisat ett kvasi-duktilt beteende som ger extremt god energiabsorption vid böjande belastning, vilket är en typ av lastfall där konventionella laminerade kompositmaterial hittills haft problem att konkurrera.

Förväntade effekter och resultat
Genomförbarhetsstudien förväntas ge indikationer om hur väl ovan nämnda material kan mäta sig med mer mer konventionella laminerade kompositmaterial, i lastfall som liknar sådana som kan uppstå vid fordonskollisioner. Förutom materialens mekaniska prestanda är även tillverknings- och kostnadsaspekter väsentliga för konceptets framtida framgång då fordonsindustrins produkter har höga krav på tillverkningstakt och är mycket kostnadskänsliga.

Planerat upplägg och genomförande
Ett antal 3-dimensionella textila armeringar av glas- och kolfiber kommer produceras för att sedan injiceras med epoxy. Dessa tillverkade compositbalkarna kommer sedan att testas i böjprov, både statiskt och dynamiskt, för att jämföra med liknande prov som utförs i två andra parallella projekt. Resultaten kommer utvärderas i relation till resultat från de två andra projekten och även mer generella för- och nackdelar med de olika koncepten kommer analyseras. Arbetet som helhet kommer sammanställas och presenteras i en rapport.

Samarbetande organisationer

  • Biteam AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2018-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-09-30

Sidansvarig Publicerad: on 17 apr 2019.