Initiala affärsmodeller i nya teknikbaserade företag

Startdatum 2014-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31
​Forskningen har varit ganska knapphändig avseende det totala spektrumet av det entreprenöriella beteendet, från startandet av ett nytt företag och dess framtida tillväxt, trots det stora intresset från akademiskt håll för nya teknikbaserade företag. Det finns en kunskapsbrist avseende entreprenörers initiala affärsmodeller och hur dessa modeller kan lägga grunden till en framtida tillväxt för företaget. Den övergripande målsättningen för projektet är att studera och analysera sambandet mellan initiala affärsmodeller och framtida tillväxt av nya teknikbaserade företag, dvs hur och i vilken utsträckning initiala affärsmodeller påverkar företagens kapacitet för att söka och realisera tillväxt under senare skeden i företagsutvecklingen. Först kommer ett teoretiskt ramverk att skapas för att förstå sambandet mellan initiala entreprenöriella aktiviteter för nya teknikbaserade företag. Ramverket kommer under studiens gång att förbättras och valideras genom att undersöka förändringar i företagens affärsmodeller för företag med hög tillväxt. Detta sker genom en kvalitiativ studie av svenska och finska nya teknikbaserade småföretag och en kvantitativ datainsamling (enkät) av svenska   företag, kompletterat med longitudinella studier av jämförbara fall. Vi vill genom studierna göra ett bidrag till litteraturen i ett nordiskt perspektiv och bidra med kunskap om utvecklingen av nya nordiska företagsstarter och tillväxt.
Projektdeltagare

​Hans Löfsten, Chalmers

Anders Isaksson, Chalmers

Björn Lantz, Chalmers

Hanna Rydehall, Chalmers

Erno Tornikoski, Grenoble Ecole de Management

Heikko Rannikko, Aalto University Business School

​Ekon. dr Peter Wallenbergs stiftelse för Ekonomi och Teknik

Sidansvarig Publicerad: må 01 sep 2014.