SUB Hållbar resursanvändning av undermarksrymden

Undermarksrymden – eller volymen under markytan – är en resurs som kan användas för många olika syften, t.ex. uttag av grundvatten, lagring av värme och kyla, undermarkskonstruktioner, och grundläggning av byggnader. Plan och bygglagen som reglerar planeringsprocesserna ger idag sparsamt med anvisningar gällande planering och nyttjande av undermarksrymden. Det övergripande syftet med projektet är att identifiera möjligheter för att öka undermarksinformation i tidiga planeringsskeden för att: 1) förbättra möjligheterna att identifiera hållbara och kostnadseffektiva lösningar med avseende på undermarksfrågor, 2) att reda ut rättigheter vid utveckling av undermarksnyttjande och 3D-egenskaper, samt 3) ta fram rekommendationer för att kunna planera för hållbar användning av undermarksrymden. Specifika mål i projektet är att: (i) identifiera nya möjligheter att integrera undermarksfrågorna i planeringsprocessen, och (ii) att föreslå ett ramverk för kommuner för hållbar planering och användning av undermarksrymden med syftet att stödja utveckling av översiktsplaner och detaljplaner.

Samarbetande organisationer

  • Statens Geotekniska Institut (SGI) (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Tyréns, Göteborg (Privat, Sweden)
  • Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) (Offentlig, Sweden)
  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
  • Boverket (Offentlig, Sweden)
  • BeFo - stiftelsen bergteknisk forskning (Offentlig, Sweden)
  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2016-07-01
Slutdatum 2019-12-31

Publicerad: fr 10 feb 2017. Ändrad: on 20 sep 2017